Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:598 (2012-2013)
Innlevert: 04.01.2013
Sendt: 07.01.2013
Besvart: 11.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener finansministeren livrente uten tilbakebetaling skal regnes med som formue?

Begrunnelse

Livrente uten tilbakebetaling ved død har til nå ikke blitt innrapportert som formue til skattemyndighetene, men nå har skattemyndighetene bestemt at også denne typen livrenter skal regnes som formue og dermed beskattes på lik linje med de fleste andre spareformer.
DNB Liv og flere andre forsikringsselskaper har reist spørsmål om det er riktig at denne typen livrenter skal innberettes som formue.
Endringen vil få betydning dersom forsikringstaker har livrentesaldo sammen med annen formue som overstiger bunnfradraget i formuesskatten.
Det ønskes opplyst i hvilken sak denne skatteendringen eventuelt har vært forelagt Stortinget.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Med virkning fra og med inntektsåret 2007 ble det innført formuesskatteplikt for investering i livrenteforsikringer, se skatteloven § 4-2. Bakgrunnen for endringen var ønske om likebehandling mellom ulike former for finansiell sparing, jf. Ot. Prp. nr. 1 (2006-2007) punkt 5.3.4. Det ble ikke knyttet særlige produktkrav til livrenter som ble omfattet av endringen, og det ble således ikke gjort unntak for livrenter uten rett til tilbakebetaling ved død.

I brev 12. desember 2012 har Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) bedt departementet om å vurdere en lovendring. Etter FNOs oppfatning bør livrenter ikke formuesbeskattes når den ikke gir rett til tilbakebetaling ved død. Dette spørsmålet er til vurdering i departementet. En eventuell lovendring vil bli forelagt Stortinget på vanlig måte.