Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:599 (2012-2013)
Innlevert: 04.01.2013
Sendt: 07.01.2013
Besvart: 14.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Stortingets spørretime 19.12.12 hevdet statsministeren at bompengeselskapenes rentenivå reflekterer prosjektenes risiko, og derfor betaler veiprosjekter i Norge høyere lånerente enn den danske stat. Altså - långiver har reell risiko for å tape penger på bomveier. Ingen seriøs aktør låner ut penger uten at de får pant i låneobjektet eller at det stilles garantier fra solide aktører (for eksempel staten).
Hva er, og hvordan praktiseres, statens prinsipper for å stille statlige garantier for bomselskaper i Norge?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansiering av veier gjennom innkreving av bompenger er et supplement til statlig, fylkeskommunal og kommunal finansiering. Bompenger brukes der det er vilje og ønske lokalt om å ta i bruk slik finansiering for å forsere utbyggingen av veinettet. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av veiprosjekter som vedtas av Stortinget, er det en forutsetning at lokale myndigheter stiller garanti for bompengeselskapets låneopptak. Denne garantien innebærer at bompengeselskapenes lånerente blir lavere enn den ellers ville blitt. Staten stiller ikke garantier for bomselskapenes låneopptak.

Kommunalbanken gir lån til kommuner og fylkeskommuner, samt til kommunale og interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Kommunalbanken er eid av staten og har den beste internasjonale kredittvurdering for langsiktige låneopptak (Aaa/AAA). Banken har ikke hatt tap på sine utlån. Dette reflekterer bl.a. at kommunene ikke kan gå konkurs. I Norge er det bare staten som har en tilsvarende god kredittvurdering. Ratingen gjør at banken får gunstige vilkår på sine innlån, som gjør banken i stand til å videreformidle gunstige rentevilkår til kundene. Staten garanterer ikke Kommunalbankens innlån.

Kommunalbanken tilbyr samme rente til bompengeselskaper som til kommuner og fylkeskommuner. Kommunalbanken opplyser at renten på nye lån med variabel rente (p.t.-lån) medio desember lå rundt 2,25 pst. Siden lånene har en kommunal eller fylkeskommunal garanti, vurderes trolig risikoen for mislighold som liten. Statens gjennomsnittlige innlånsrente for kortsiktig opplåning lå medio desember om lag 0,65 prosentenheter lavere enn Kommunalbankens variable utlånsrente. Forskjellen i rentesatser må bl.a. ses i sammenheng med at Kommunalbanken er en egen juridisk enhet, forskjeller i likviditet for lån lagt ut av henholdsvis staten og Kommunalbanken og med påslag som skal dekke Kommunalbankens administrative kostnader. Forskjeller i likviditet og påslag for administrative kostnader kan tilsi at bompengeselskapene trolig ikke ville oppnådd like lav rente på sine innlån som staten får på sine, selv om disse lånene ble garantert av staten i stedet for av fylkeskommunen.