Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:600 (2012-2013)
Innlevert: 07.01.2013
Sendt: 07.01.2013
Besvart: 14.01.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan kommunal - og regionalministeren opplyse hvor stor andel av begjærte tvangssalg hvor investeringen er foretatt med startlån fra Husbanken, samt hvor mange startlån som siste fem år ender i tvangssalg?

Begrunnelse

Finanskrisen som tok til i USA hadde blant annet sin bakgrunn i en politikk der man gav insentiver til lån til vanskeligstilte, slik at de kunne eie sin egen bolig. Dette gikk bra en stund, men når boligprisene falt og betalingsevnen sviktet, bidro dette sammen med en rekke andre forhold til økonomisk nedgang og krise.
Det ønskes også opplyst om kommunale Husbanklån gis til eiendom så og si uten verdi, samt hvilke vurderinger som gjøres rundt slike utlån.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I følge Lindorff (som forvalter ca. 90 prosent av startlånene for kommunene) var andelen begjærte tvangssalg av boliger finansiert av startlån i 2012 på 0,6 prosent.

Husbanken har ingen opplysninger om antall startlån som har endt i tvangssalg de siste fem år. Det finnes ikke et sentralt register over gjennomførte tvangssalg, Lindorff har per i dag den mest komplette oversikten over tvangssalg i Norge. Tvangssalgstallene som Husbanken får fra Lindorff inneholder ikke opplysninger om antall gjennomførte tvangssalg på startlån (kun total tall).

Når det gjelder tilleggsspørsmålet om hvorvidt kommunale Husbanklån gis til eiendom ”så å si” uten verdi og hvilke vurderinger som gjøres rundt slike utlån, har jeg følgende merknad. Husbanken gir startlån som gjeldsbrevlån til kommunene. Husbankens retningslinjer anbefaler kommunene å sikre videreutlån med pant i den finansierte boligen, men dette er ikke et absolutt krav. I rapportering til Husbanken oppgir kommunene blant annet lånebeløp og kostnad for det finansierte tiltaket, men ikke boligverdien. Husbanken har derfor ikke spesifikk kunnskap om verdien av de boligene det gis lån til. Kommunene bruker startlånet som et boligsosialt virkemiddel for å oppnå gode og bærekraftige bosituasjoner for husstander som har behov for bistand. Dette innebærer at startlån innvilges under omstendigheter der banker ikke ville kunne, eller ønske, å gi lån. Dette kan være situasjoner der markedsverdien av den aktuelle boligen er lav i forhold til lånebeløpet. Hensiktsmessigheten, forsvarligheten og risikoen ved dette blir elementer i kommunenes totale vurdering av de faktiske og potensielle kostnader ved ulike alternativer som må ligge til grunn for valg av løsning i den enkelte sak.