Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:601 (2012-2013)
Innlevert: 07.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 17.01.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I et leserinnlegg i DN den 3.1.13 begrunner to forskere at det bør avsettes "en liten brøkdel" av regnskogmilliardene til et forskningsprosjekt med mål om å utvikle bedre og mer pålitelige overvåkingsmetoder i form av fjernmåling for regnskog og avskoging.
Er statsråden enig i at overvåkingsmetodene er svake med store mangler og er det behov for et eget forskningsprosjekt på området?

Begrunnelse

Norges satsing på å redusere og helst stoppe avskoging i tropiske områder, legges merke til og er av våre største miljøsatsinger. Det har lenge vært sådd tvil om hvor effektivt man kan overvåke avskogingen og dermed kunne slå fast i hvilken grad Norge faktisk når sine mål med regnskogsatsingen. Gode og sikre overvåkingsmetoder er derfor helt nødvendige og dette bør være i alles interesse.
Regnskogsatsingen er viktig og Norge har en lederposisjon. Dermed er det også naturlig at vi har et klart fokus på dette og om nødvendig bygger opp kompetanse for å sikre at ressursene vi investerer, gir de ønskede resultater.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Regjeringens klima- og skoginitiativ har fra oppstarten prioritert å bidra til utvikling av metoder og systemer for måling av klimagassutslipp fra ødeleggelse av regnskog og annen tropisk skog. Som forskerne påpeker i sitt innlegg er det utfordringer forbundet med dette. Klima- og skoginitiativet gjør allerede en stor innsats for å bidra til løsninger på de metodiske og tekniske utfordringene i dette arbeidet. I tillegg er det å bygge kompetanse og kapasitet i skoglandene til å gjennomføre skogovervåking og utslippsmåling blant initiativets høyeste prioriteter. Det arbeides også aktivt for å dele erfaringene fra skogland som allerede i dag rapporterer på avskoging og relaterte utslipp med høy faglig troverdighet. Brasil er et eksempel på et slikt land.

Norge er i dag blant de største bidragsyterne til arbeidet for sikrere måling av klimagassutslipp fra tropisk skog. Klima- og skoginitiativet støtter forskning, metodeutvikling og kapasitetsbygging på dette området gjennom flere kanaler, blant andre FNs program for reduserte klimagassutslipp fra avskoging (UN-REDD), Group on Earth Observations (GEO) og flere sivilsamfunnsorganisasjoner. Metodeutvikling for måling av klimagassutslipp fra avskoging er også et nøkkelelement i flere av Norges avtaler om skogsamarbeid med enkeltland.

Norske fagmiljøer, eksempelvis Universitetet for Miljø- og biovitenskap (UMB), Skog og landskap, Norsk romsenter, Norut og Norsk regnesentral, deltar aktivt i dette arbeidet, og får finansiert betydelige forskningsinnsatser, bl.a. i Tanzania.

Klima- og skoginitiativet vil videreføre sin allerede gode dialog med norske, så vel som internasjonale, forskningsmiljøer om dette.