Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:605 (2012-2013)
Innlevert: 07.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Saken om et mulig fengsel i Lødingen kommune i Nordland har pågått i mange år. Av hensyn til alle involverte hadde det stått respekt av Justisministeren om hun nå kunne konkludere med hvilket utfall saken får. Det kan umulig være grunnlag for å fortsette denne mangelen på respekt.
Mitt spørsmål er derfor når saken om mulig fengsel i Lødingen endelig vil bli avklart fra politisk ledelse i Justisdepartementet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene. Den overleveres til meg 14. januar 2013.

Departementet vil gjennomgå KSFs kapasitetsplan for å få en helhetlig oversikt over totalbehovet og hvilke tiltak som bør prioriteres. Jeg vil etter dette komme tilbake med en endelig avklaring vedrørende opprettelse av et eventuelt fengselstilbud ved Nes fort i Lødingen kommune.