Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:606 (2012-2013)
Innlevert: 07.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativet til en gjennomgang av arbeidsulykker på skip og installasjoner på norsk sokkel siden 1969 for å vurdere nærmere om staten har et ansvar i forbindelse med ulykkene og etterfølgende registreringer, oppfølging og erstatningsutbetalinger, herunder om statens ansvar er tilfredsstillende fulgt opp?

Begrunnelse

Det har skjedd en rekke alvorlige dødsulykker i Nordsjøen siden oljealderens inntog. Den mest kjente er katastrofen som skjedde da plattformen Alexander Kielland 27. mars 1980 veltet og 123 mennesker mistet livet. Etter dette har det vært helikopterulykker og andre alvorlige ulykker på plattformer og skip. De fleste ulykker og berørte personer er registrert av myndighetene.
Høsten 2012 avdekket imidlertid Stavanger Aftenblad at det er minst 69 andre personer som har omkommet i arbeidsulykker på skip og installasjoner på norsk sokkel siden 1969. Den siste hendelsen er fortsatt under politietterforskning på fjerde året. Myndigheten har fortsatt ikke et samlet register over hvem disse personene var, hva de het eller hvor de kom fra. Aftenbladet har samlet inn denne informasjonen, og det er avdekket et relativt stort antall andre oljerelaterte arbeidsulykker med døden til følge som ikke er nevnt i reportasjene.
Mange av ulykkene har det til felles at de er glemt av det offisielle Norge og at ansvar og eventuelle erstatninger ikke er endelig avklart.
Samfunnet har glemt de mange enkeltmenneskene som har omkommet i arbeidsulykker i oljeindustrien på veien til vår velstand.
I dag er systemer for rapportering og ivaretakelse betydelig bedre. Men det er grunn til å spørre seg om vi som myndighet har ivaretatt ofrene, og deres pårørende, på en ansvarlig måte gjennom registrering, ansvarsavklaringer, økonomisk erstatning mm.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Representantens spørsmål omhandler ulykker i petroleumsrelatert virksomhet i bred forstand. Petroleumstilsynet har en fullstendig oversikt over dødsulykker innenfor sitt forvaltningsområde (petroleumsvirksomhet) fra 1976 og fremover. Disse ulykkene er dokumentert og fulgt opp av Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet har også, med ulike kilder som bakgrunn, sammenstilt en oversikt over omkomne tilknyttet petroleumsvirksomheten tilbake til 1967.

Prinsippet om kontinuerlig forbedring er helt sentralt i petroleumsregelverket. Et viktig element i dette er blant annet læring fra ulykker. De omkomne er ikke glemt. Gjennom Petroleumstilsynet går vi gjennom alle dødsulykker og gransker disse. Ulykkene har gitt viktig læring og forbedring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten. Jeg mener derfor at tilleggsgjennomgang vil ha liten faglig nytte for arbeidet med sikkerheten nå.

Representanten oppgir at bakgrunnen for spørsmålet er en artikkelserie i Stavanger Aftenblad som omhandler 69 personer som er omkommet i arbeidsulykker på skip og installasjoner på norsk sokkel siden 1969. Staten har tatt sitt ansvar i forbindelse med disse ulykkene. Dette er heller ikke blitt reist som en problemstilling gjennom det tette samarbeidet HMS-myndighetene har med partene i petroleumsvirksomheten.

Arbeidsdepartementet orienterer Stortinget jevnlig om HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten, herunder ulykkesstatistikk. Dette er blant annet særlig omtalt i stortingsmeldinger i 2001, 2006 og 2011. Jeg mener derfor at vi gjennom dagens system har et tilstrekkelig grunnlag for arbeidet med sikkerheten og oppfølging av ulykker i petroleumsvirksomheten.