Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:608 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Moss Avis melder den 22. desember 2012 om at 21 barn har forsvunnet fra asylmottak i Moss, Vestby og Hobøl de fire siste årene. UDI melder at man ikke vet hvor disse barna pr. dato befinner seg.
Hva mener statsråden må iverksettes av tiltak for at man for fremtiden ikke skal oppleve at barn blir borte fra asylmottak?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil understreke at botilbud i asylmottak er frivillig og at beboere har full anledning til å flytte ut fra mottaket. For å sikre at kapasiteten i mottakssystemet blir utnyttet best mulig, fører Utlendingsdirektoratet (UDI) statistikk over antall beboere i mottak. Personer som ikke lenger bor i mottak, blir registrert utflyttet.

UDI registrerer også årsak til utflytting fra mottak. En kategori er «forsvunnet fra mottak», som innebærer flytting uten å oppgi ny adresse til utlendingsmyndighetene. Selv om beboere i mottak har plikt til å melde fra om ny adresse når de flytter ut, vil mange ikke bry seg med å etterkomme dette. Disse vil bli registrert som forsvunnet i UDIs systemer.

De fleste barn som forlater mottak uten å oppgi ny adresse, er erfaringsmessig barn i følge med omsorgspersoner. Dette vil ofte være familier som forlater Norge etter et avslag, eller som velger å forlate mottaket for å unndra seg effektuering av et endelig negativt vedtak

Særskilte rutiner gjelder når enslige mindreårige forlater et mottak uten å oppgi ny adresse. I samarbeid med politi og barnevern har UDI utviklet detaljerte rutiner for oppfølging i slike saker. Mottaket skal bl.a. melde personen saknet til nærmeste politimyndighet innen 24 timer. Lokalt politi må allerede når saknetmelding mottas, vurdere om det skal settes i verk ordinær etterforskning. Politiet forholder seg til mottaket og den mindreåriges hjelpeverge og advokat i den videre etterforskningen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider om å forebygge og hindre at barn forsvinner fra omsorgssentre og asylmottak. Å forebygge og oppklare barns forsvinninger fra mottak er bl.a. et tiltak i handlingsplanen mot menneskehandel 2011-2014. Jeg vil i denne sammenheng understreke at politiet skal iverksette etterforskning hvis det er grunn til å tro at barnet har forsvunnet som følge av en kriminell handling.

Jeg minner om endringene i barnevernloven Stortinget vedtok i fjor for å sikre barn som kan være ofre for menneskehandel. De nye reglene gir adgang til å plassere barn i en institusjon som er i stand til å ivareta barnets behov for beskyttelse og omsorg. Det kan iverksettes omfattende og inngripende beskyttelsestiltak som begrenser barnets bevegelsesfrihet og kommunikasjonsmuligheter, og derved hindrer at barnet kommer under kontroll av bakmenn.