Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:609 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 15.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Medfører det riktighet at Norge er ett av kun seks land i NATO som fortsatt benytter levende dyr til opplæring og trening innen militær sanitet og kirurgi, i hvilket omfang forekommer i så tilfelle dette, hvilke faglige og medisinske vurderinger ligger til grunn for praksisen, og er andre alternativer vurdert?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at Norge i dag er blant et fåtall land i NATO som fortsatt benytter levende dyr (griser) til opplæringsformål innen militær sanitet og kirurgi. 22 medlemsland skal ha valgt andre, og påstått pedagogisk bedre egnede, løsninger for slik opplæring og trening. Jeg forutsetter at Forsvaret velger den medisinskfaglig beste løsningen for oppbygning av nødvendig kompetanse på området - og at det derfor er gjort en grundig vurdering av dette spørsmålet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvaret opplyser at kirurgisk trening på anesteserte dyr til opplæringsformål gir den beste kompetansen og erfaringen for å kunne utføre kompliserte kirurgiske inngrep på mennesker.

I NATO-landene er det ulik lovgivning og praksis når det gjelder bruk av forsøksdyr. Kirurgisk trening ved bruk av forsøksdyr kan foregå i sivil helsetjeneste, i militær regi eller som en tjeneste fra sivil tilbyder. Når det gjelder de nordiske landene, er praksis for bruk av levende dyr i trening av kirurger til militære formål, relativt lik.

I 2011 benyttet Forsvaret 90 av de totalt 606 grisene som ble brukt til dyreforsøk i Norge. Dette antallet har vært gjennomsnittet av Forsvarets bruk av anesteserte griser de siste årene. Forsvaret benytter anesteserte griser både ved kirurgikurs for militært og for sivilt personell. Ca. en tredjedel av det totale antallet griser som Forsvaret har benyttet, er brukt ved kurs arrangert av det sivile helsevesenet. For å få godkjent sivil spesialitet i generell kirurgi, stiller helsemyndighetene krav om gjennomført krigskirurgikurs. Det er med andre ord et utstrakt sivilt/militært samarbeid på dette om-rådet.

Forsvaret opplyser at Forsvarets sanitet har egen forsøksdyravdeling for gjennomføring av krigskirurgikurs. Misjonsspesifikke feltforsøk gjennomføres under ledelse av denne avdelingen. Alle kursene er akuttforsøk, der grisene er totalanestesert og avlives mens de fortsatt er bevisstløse. Ansvarlig veterinær er til stede, og dyrevelferden blir vektlagt i hele forløpet. All bruk av levende dyr er i samsvar med norsk lovgivning og regelverk, og godkjent av Forsøksdyrutvalget underlagt Mattilsynet.

Når grisene er avlivet, gis sanitetspersonell fra Forsvaret og andre etater muligheten til å øve førstehjelp og prosedyretrening på grisene. Forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt har også gjort ulike målinger i grisene under skadeforløpet. Forsøksdyrene benyttes med andre ord til nyttig trening utover primærmålet, som er krigskirurgi.

Det medisinske fagmiljø i Forsvaret er vel kjent med simulatorer, dukker og attrapper som til en viss grad kan erstatte bruk av levende dyr. Forsvaret benytter slike alternative metoder i så stor grad som mulig, og nye tekniske løsninger og metoder for god trening er til kontinuerlig utprøving og vurdering. Til nå har imidlertid disse metodene vist seg ikke å kunne gi like god trening og innsikt som bruk av levende anesteserte dyr. Når det gjelder akutte, blodstillende nødprosedyrer i akutteam som er dokumentert å være livreddende, er det vanskelig å oppnå nødvendig kompetanse i dette uten ved bruk av levende, anesteserte forsøksdyr. Inntil det er utviklet metoder med like god treningseffekt som bruk av griser, vil Forsvaret fortsette å benytte anesteserte forsøksdyr ved krigskirurgikurs.