Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:610 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 14.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Hva er status og planer for den militære aktiviteten ved Sola flystasjon, hvilke vurderinger er gjort av eventuelle endrede behov for flystasjonen sammenlignet med grunnlaget for nedleggelsesbeslutningen i 2008 og når vil regjeringen eventuelt komme til Stortinget for å få omgjort nedleggelsesvedtaket fra 2008?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad publiserte 24.12.12 en artikkel om Sola flystasjon. I følge artikkelen skal et betydelig antall militære stillinger og funksjoner forbli på eller tilføres flystasjonen, og det vil finne sted en "opptrapping av den militære aktiviteten". Stortinget vedtok i juni 2008 å nedlegge Sola flystasjon gjennom vedtak i Innst. S. nr. 318 (2007-2008). Regjeringen argumenterte på det tidspunktet sterkt for at det ikke lenger var behov for flystasjonen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), besluttet Stortinget at Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for Forsvarets fremtidige helikopterstruktur. Det ble videre forutsatt at det skulle etableres et detasjement i Sør-Norge med nødvendig geografisk nærhet for å understøtte Kystvakten og fregattvåpenet. Det ble i proposisjonen angitt at uavhengig av fremtidig plassering av dette detasjementet ville behovet for å videreføre Sola som egen flystasjon bortfalle. Stortinget vedtok på denne bakgrunn å nedlegge Sola som militær flystasjon.

Gjennom Prop. 1 S (2010-2011) ble Stortinget informert om at Haakonsvern er valgt som det beste alternativet for lokalisering av detasjement for NH90-helikopter.

Sola ble avviklet som egen flystasjon 1. august 2009. Luftforsvarets gjenværende virksomhet på Sola er i dag organisert som en avdeling underlagt Rygge flystasjon. Ledelsen for 330 skvadron, samt et detasjement med redningshelikopter, vil fortsatt være lokalisert på Sola. I tillegg er det en meget begrenset militær aktivitet som ikke knytter seg til redningstjenesten, hovedsakelig av beredskapsmessig art. Som angitt i Prop. 146 S (2010-2011) er det forutsatt at Sola i forbindelse med innfasingen av nye redningshelikoptre vil bli benyttet som implementeringsbase.

I Prop. 73 S (2011-2012) er det angitt at helikopterstrukturen ved Bardufoss flystasjon utvikles ved at også 330 skvadron med redningshelikoptre legges organisatorisk under Bardufoss flystasjon. Dette som en konsekvens av at Rygge skal nedlegges som flystasjon. Hele Forsvarets helikoptermiljø vil dermed bli organisert under én ledelse ved Bardufoss flystasjon. 330 skvadronens ledelse vil fortsatt være lokalisert på Sola.

Samlet sett foreligger det ingen endringer sett hen til grunnlaget for Stortingets beslutning om ikke å videreføre Sola som egen flystasjon.