Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:613 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 29.01.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Nylig ble regelverket for Olje for Utvikling endret. Ansatte i oljeindustrien kan nå ikke brukes som ressurspersoner. Regelen er absolutt. Dette har fått både ansatte ved norske ambassader og personer i oljeindustrien til å reagere.
Hvorfor var det behov for å endre regelverket, hva ønsker statsråden å oppnå med endringen og hvilke negative konsekvenser mener statsråden at regelendringen vil få?

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Siden Olje for utvikling-programmet (Ofu) ble videreutviklet i 2007 har vi vært tilbakeholdne med å benytte ansatte i oljeindustrien som ressurspersoner i landprogrammene. Det skal ikke være noe tvil om hva som er Norges agenda: Å dele våre erfaringer slik at utviklingsland kan forvalte sine petroleumsressurser på en økonomisk, sosialt og miljømessig forsvarlig måte. Ofu-programmet bistår basert på mottakerlandets forespørsler og behov og gir uavhengige faglige råd med utgangspunkt i dette.

Om personer med ansettelsesforhold i industrien samtidig skal opptre som bistandsaktører i Ofu-regi, kan det oppstå eller gis inntrykk av rolleblanding og interessekonflikter. Her er det viktig med klarhet, både av hensyn til landene vi samarbeider med, og for å ivareta Ofus troverdighet som bistandsprogram.

Det er grunn til å tro at en økende andel av verdens petroleumsproduksjon vil skje i utviklingsland, særlig i Afrika. Statoil og norsk petroleumsnæring for øvrig ønsker naturlig nok å få en størst mulig andel av denne virksomheten. Etterspørselen etter Ofu-programmet kan fortsette å vokse, og vi så derfor et behov for å klargjøre retningslinjene for hvordan Ofu-programmet skal forholde seg til industrien og norske næringsinteresser. Regelendringen representanten Gitmark refererer til, er en presisering av det som i all hovedsak har vært gjeldende praksis i Ofu de senere år. Jeg kan ikke se at den vil få negative konsekvenser for Ofu-programmet.