Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:616 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 11.01.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Til Europautvalgets medlemmer og til fagkomiteen sender UD jevnlig oppdatert informasjon om antatt EØS-relevante vedtatt EU-regelverk og forslag til EU-regelverk. I sending datert 19.12.2012 heter det om DLD/merknader:" Direktivet er fremsatt under første pilar, med hjemmel i artikkel 95 i EU-traktaten. Hjemmelsbruken er en indikasjon på at direktivet i utgangspunktet er EØS-relevant, men den er ikke avgjørende."
Har stortinget fattet sitt vedtak 15.4.2011 om at DLD skulle innlemmes i EØS-avtalen på feil grunnlag?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Stortinget har ikke fattet sitt vedtak på feil grunnlag. Det er riktig at datalagringsdirektivet (DLD) i sin tid ble vedtatt av EU etter artikkel 95 i EU-traktaten om lovgivningsprosedyren som brukes når nye regler for det indre marked vedtas. Det er også riktig at dette er en indikasjon på at direktivet er EØS-relevant – men avgjørende er det ikke. Det avgjørende er at direktivet har betydning for det indre marked.

Plikt til å lagre trafikkdata representerer en forpliktelse for private aktører, og konkurransevilkårene mellom dem kan forrykkes dersom reglene er forskjellige fra land til land. Selv om formålet med direktivet er kriminalitetsbekjempelse, var det likevel grunn til å anse det som en del av lovgivningen om det indre marked.

Dette var også kjernen i en kjennelse fra EU-domstolen tidlig i 2009, etter at Irland hadde anlagt sak med påstand om at direktivet var vedtatt på feilaktig hjemmelsgrunnlag.