Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:617 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 17.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen valgte i 2011 å etablere et eget veitilsyn underlagt veidirektøren i stedet for et frittstående og uavhengig tilsyn etter modell fra luftfart og jernbane og som har fungert godt i mange år. Det er tilsynsoppgavene som statens Veivesen selv har hatt som med denne ordningen er lagt inn i en egen enhet. Veitilsynet skulle være på plass første halvår 2011.
Kan statsråden orientere om etableringen, tilsynets arbeid i 2012 og planer for tilsynets virksomhet i 2013?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vegtilsynet ble etablert første halvår 2012 og ble formelt åpnet på Voss 20. juni 2012.

Hovedoppgaven i 2012 har vært å bygge opp virksomheten med etablering i egne lokaler på Voss, rekruttering og opplæring av medarbeidere, etablering av rutiner og styringssystem og oppstart av tilsynsvirksomheten etter prinsippene nedfelt i Prop. 1 S (2010-2011) og Prop. 1 S (2011-2012).

I henhold til Prop. 1 S 2011–2012, skal Vegtilsynet bemannes med 5–10 personer. Ved årsslutt 2012 var det syv ansatte i Vegtilsynet. Medarbeiderne begynte i stillingene mars og juni 2012. Ytterligere tre personer ble ansatt på slutten av 2012, og har oppstart i februar 2013. Dette anses som tilstrekkelig bemanning med dagens ansvarsområde.

Vegtilsynet er organisert i fagområdene veg og analyse, tilsyn, juridisk og kommunikasjon. Vegtilsynet benytter bistand fra Vegdirektoratet til støttefunksjoner som regnskap, anskaffelse, IT, arkivering og rekruttering.

Ifølge instruks fastsatt av Samferdselsdepartementet den 15. juni 2012, skal Vegtilsynet føre tilsyn med at krav om sikkerhet knyttet til riksveginfrastrukturen er ivaretatt av Statens vegvesen. Vegtilsynet skal være bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. For å bidra til et trygt vegnett, som forebygger skade på liv og helse for mennesker og materielle og økonomiske verdier som transport på veg representerer, skal vegtilsynet prioritere sin tilsynsvirksomhet der risikoen for ulykker er størst.

Den viktigste oppgaven til vegtilsynet vil ut fra dette naturlig nok være å gjennomføre tilsyn med at Statens vegvesen har etablert, implementert og bruker som forutsatt nødvendige styrings- og kvalitetssystemer for å ivareta sikkerheten i veginfrastrukturen både ved bygging av ny riksveg og i eksisterende riksveg. Tilsynsarbeidet vil omfatte Statens vegvesens systemer både ved planlegging, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av riksveg.

Tilsynet har i løpet av 2012 identifisert de viktigste tilsynsområdene, og utarbeidet en plan for tilsynsaktiviteter i 2012–2013. Prioriterte tilsynsområder i 2013 vil være:

- Statens vegvesens organisering og overordnede styrings- og kvalitetssystem for å ivareta sikkerhet i veginfrastrukturen ved transport på veg.

- Statens vegvesens organisering og styrings- og kvalitetssystemer for å ivareta sikkerhet i veginfrastrukturen ved gjennomføring av utbyggings- drifts- og vedlikeholdsprosjekter, samt annen forvaltning av riksvegnettet.

- Statens vegvesens styrings- og kvalitetssystemer for å ivareta sikkerhet til trafikantene i forbindelse med hendelser på riksvegnettet.

Vegtilsynets gjennomførte sin første tilsynssak i november/desember 2012 med temaet kvalitetssystemet i Statens vegvesen. Rapport vil foreligge i januar 2013. I 2013 er det planlagt ca. 15 tilsynssaker i 2013. Tilsynet har lagt til rette for at det også kan føres tilsyn med fylkeskommuner og kommuner etter at de nødvendige lovendringer foreligger. Dette må departementet komme tilbake til.

I henhold til instruksen skal Vegtilsynet også informere om Vegtilsynets virksomhet, delta i internasjonalt arbeid som har verdi for tilsynets arbeid, ta initiativ til FoU-virksomhet innenfor sitt område og foreslå eventuelle endringer i regelverket så langt det er nødvendig for å bedre sikkerhet i veginfrastrukturen for transport på offentlig veg.

Tilsynet har i 2012 etablert rutiner og aktivitetsplaner for å utføre disse oppgavene. I arbeidet har Vegtilsynet hatt kontakt med andre statlige tilsyn for å gjøre bruk av erfaringer disse tilsynene har. Vegtilsynet har startet planleggingen av et FoU-program, og det er etablert en første kontakt med Universitetet i Stavanger om forskning under temaet: «Regulering, praksis og effekt av tilsyn».