Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:618 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 14.01.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Den israelske ambassade fikk i 2000 en midlertidig tillatelse til å sikre sin ambassade med mur og gjerde rundt bygningen. Etter motstand fra riksantikvaren og fylkesmannen (som har kommet med innsigelser mot sikkerhetstiltakene) vil byråkratene i plan - og bygningsetaten i Oslo kommune at ambassaden skal fjerne sikkerhetstiltakene. Norske myndigheter har ansvaret for å ivareta sikkerheten rundt utenlandske ambassader.
Hva vil statsråden gjøre for å ivareta sikkerheten til den israelske ambassade?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Behandling av bygge- og reguleringssaker er i utgangspunktet et kommunalt ansvar, og FrP er selv representert i Oslo kommunes politiske organer.

Kommunale vedtak i dispensasjonssaker kan imidlertid påklages og klager vil behandles av Fylkesmannen. Staten har dessuten en begrenset adgang til å overstyre kommunale planvedtak, jf. plan- og bygningsloven § 6-4. Adgangen gjelder blant annet når "samfunnsmessige hensyn tilsier det". Dette er riktignok en ekstraordinær og relativt omfattende prosess, som sjelden brukes.

Det er Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for å påse at Norges forpliktelser i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem overholdes av de berørte myndigheter. Dette gjelder også med hensyn til utenlandske ambassaders sikkerhet i Norge. I følge artikkel 22 nr. 2 i konvensjonen, som omhandler en diplomatisk stasjons "ukrenkelighet", har mottakerstaten "en spesiell plikt til å treffe alle passende tiltak for a beskytte en stasjons område mot enhver inntrengen eller skade og til å hindre at stasjonen forstyrres eller krenkes". Dette inkluderer å gi ambassader adgang til å treffe tiltak til egen beskyttelse, slik som gjerder og murer.

I forbindelse med den israelske ambassadens klage til bygningsetaten, har Utenriksdepartementet avgitt en høringsuttalelse hvor en støtter ambassadens ønske om en forlengelse av dispensasjonen for de midlertidige sikkerhetstiltakene på ambassadens område.

Det er i Norge politiet som til enhver tid vurderer trusselsituasjonen for de enkelte ambassader og som iverksetter egnede sikringstiltak. Hvilke tiltak som iverksettes utenfor ambassadeområdet beror på en helhetsvurdering, hvor også ambassadens egne sikkerhetstiltak tas i betraktning. Norges folkerettslige forpliktelse går ut på at den samlede sikkerhet må oppfylle Wien-konvensjonens krav.

Dette betyr at både det overordnede ansvaret for ambassaders sikkerhet og de nødvendige virkemidler for å ivareta denne er forankret på nasjonalt nivå.

Når det gjelder den konkrete sikkerhetssituasjonen for Israels ambassade, vil et viktig tiltak være å finne en alternativ lokalisering, slik at ambassaden slipper å være avhengig av midlertidige dispensasjoner. Nettopp ambassadens egne sikkerhetskrav har imidlertid bidratt til å gjøre det vanskelig å finne en alternativ lokalisering. I alle tilfelle vil Utenriksdepartementet, i samråd med politiet og Oslo kommune, fortløpende vurdere ambassadens sikkerhetssituasjon, og treffe de tiltak som anses nødvendige for å oppfylle våre forpliktelser overfor ambassaden.