Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:620 (2012-2013)
Innlevert: 09.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvor stor andel av pasientene med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester i spesialisthelsetjenesten får tildelt pasientkoordinator og hvordan fungerer ordningen etter de intensjonene som ble beskrevet i Prop. 91 L (2010-2011, pkt. 32.6.3?

Begrunnelse

Forskrift om pasientansvarlig lege ble fastsatt 1. desember 2000. På tross av dette opplevde mange pasienter med store behov for dette at ordningen ikke ble brukt på sykehusene og at forskriften ble oversett. Wisløff utvalget foreslo derfor å endre ordningen, og regjeringen endret loven slik at kravet nå er å etablere en pasientkoordinator. Hensikten var å gjøre ordningen mer realistisk slik at pasientene faktisk fikk en koordinator som er mer målrettet. Hovedregelen for pasienter med komplekse behov er at koordinator skal være lege. Denne legen skal være pasientens faste medisinske kontakt. I proposisjonen slås det fast at hvis behovet for koordinator avdekkes allerede ved poliklinisk konsultasjon forut for selve behandlingsoppholdet, skal koordinator utpekes før institusjonsopphold. Det sies at det skal utarbeides rutiner i den enkelte institusjon for hvordan koordinator utpekes, hvordan dette dokumenteres, hvordan pasienten informeres, og hvordan funksjonen ivaretas når koordinator ikke er på jobb. Departementet mente også at det ofte er hensiktsmessig at koordinator også er informasjonsansvarlig. For pasienter med gjentatte innleggelser bør det ved oppnevning av koordinator i størst mulig grad legges opp til at pasienten får samme koordinator ved hvert opphold.
Det er viktig at foretakene nå faktisk følger loven på dette område og at pasientene med disse behovene opplever at pasientkoordinator ivaretar de oppgavene som er beskrevet i proposisjonen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Pasienter og brukere som har behov for tjenester fra flere forskjellige tjenesteytere eller som skal gjennom et omfattende utrednings- og behandlingsforløp, vil ha et stort behov for at tilbudet framstår helhetlig og sammenhengende.

Spesialisthelsetjenesteloven stiller derfor krav om at det oppnevnes koordinator for pasienter. Ny § 2-5a i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1.1. 2012 og sier at koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere, samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan. Loven sier at koordinatoren bør være lege, men annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller som hovedregel ikke krav om spesifikk rapportering på oppfyllelse av lovkrav, og har derfor ikke tall for hvor stor andel av pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester som har fått tildelt koordinator.

Hvorvidt spesialisthelsetjenesten oppfyller de ulike kravene i spesialisthelsetjenesteloven følges opp gjennom virksomhetenes internkontroll og eksterne revisjoner og tilsyn.

I oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene for 2013 er det stilt flere krav om bedre koordinering av tilbudet, blant annet for kreftpasienter. Måloppnåelse på disse kravene vil bli rapportert i årlig melding.