Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:623 (2012-2013)
Innlevert: 09.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til oppslag i Aftenposten der det fremkommer at et asylsøkermiljø åpent selger narkotika i Oslo Sentrum. Ved siden av den kriminelle virksomheten bidrar dette til utrygghet for Oslos innbyggere. Det er tidligere forsikret om at det vil bli et tettere samarbeid mellom politi og utlendingsmyndighetene for å få bukt med denne type virksomhet.
Hva er statsrådens reaksjon på saken, og hva vil statsråden foreta seg for å sette en stopper for slik virksomhet, som jo også delegitimerer asylinstituttet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er viktig å bevare publikums tillit til asylinstituttet. Vi må unngå at asylinstituttet utnyttes av kriminelle som ikke har et reelt behov for beskyttelse. Dette er en utfordring. Regjeringen har derfor bl.a. etablert en rekke tiltak for å bekjempe de åpne rusmiljøene, spesielt rettet mot utlendinger i disse miljøene.

I 2009 ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom UDI, Oslo politidistrikt og Politiets utlendingsenhet. Formålet med prosjektet er å forebygge at asylinstituttet utnyttes av personer uten beskyttelsesbehov, skape trygghet for publikum og forebygge og i retteføre narkotikakriminalitet. Jeg har fått opplyst at siden oppstarten av samarbeidsprosjektet er det foretatt mer enn 2000 pågripelser. Flere er pågrepet mer enn én gang, noen etter å ha blitt uttransportert til et annet Dublin-land. Det ble i 2012 derfor besluttet å endre praksis, slik at UDI kan realitetsbehandle asylsøknader til kriminelle asylsøkere som ellers ville blitt behandlet etter såkalt Dublin-prosedyre. Politiet kan da uttransportere disse til hjemlandet. Dette vanskeliggjør en eventuell retur til Norge og gjør Norge til et mindre attraktivt land for kriminelle asylsøkere.

Det ble høsten 2011 og i revidert nasjonalbudsjett 2012 bevilget ekstra midler for å styrke innsatsen rettet mot det åpne rusmiljøet i Oslo (og Bergen). Rapporteringer viser at dette har gitt gode resultater i form av pågripelser og hjemsendelser.

Videre er terskelen for bruk av tvangsmidler ved uklar identitet og ved unndragelsesfare senket med virkning fra 1. mars 2012 for å legge til rette for fastsettelse av identitet og muliggjøre flere uttransporteringer. Departementet vil også vurdere tiltak som kan effektivisere politiets arbeid med identitetsfastsettelse ytterligere.

I 2012 uttransporterte politiet 1359 personer som var blitt straffedømt i Norge. Dette er 33,4 % flere sammenlignet med 2011, og hele 101 % flere enn i 2010. Jeg er godt fornøyd med denne utviklingen.

Som det fremgår har regjeringen iverksatt flere tiltak for å stoppe den åpenlyse narkotikaomsetningen. Vi må samtidig erkjenne at problemstillingen er kompleks. Politiets gode innsats mot dette miljøet har gitt resultater, men nyrekrutteringen virker å være stor. Basert på erfaringer fra andre europeiske storbyer krever bekjempelse av slike miljøer en kontinuerlig innsats over flere år. Jeg vil derfor fortsatt ha stor oppmerksomhet rettet mot denne problemstillingen.