Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:624 (2012-2013)
Innlevert: 09.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 18.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I forutsetningene for stortingsvedtak om innkreving av bompenger til veiformål på ferje, legges ofte til grunn en innkrevingskostnad på 5 % av brutto innkrevde bompenger. Dette for å sikre at mest mulig av de innkrevede bompengene fra trafikantene kommer veiprosjektet til gode. I den senere tid har det dukket opp eksempler på at ferjeselskap ikke ser dette som en stortingspålagt tjeneste, men derimot et markedsmessig anliggende.
Kan statsråden bekrefte at innkrevingskostnaden skal være maks 5 %?

Begrunnelse

Stortinget har gitt Bømlo Vegselskap as anledning til å kreve inn bompenger for å finansiere
Bømlopakken. Stortingsvedtaket gir anledning til å kreve inn bompengene på en bomstasjon på Spyssøy og på ferjesambandet Langevåg-Buavåg.
Innkrevingen på ferjesambandet skal skje om bord på ferja ved ferjeselskapet, ved en justering av takstsonebetalingen for trafikantene.
Ordningen forutsetter en avtale med det offentlig subsidierte ferjeselskapet og skal utføres enkelt ved at billettmaskinen justeres for antall takstsoner. I tillegg skal selskapet avregne og overføre innkrevde midler uoppfordret til Bømlo Vegselskap en gang pr mnd.
Med andre ord en meget rasjonell og lite ressurskrevende tjeneste som har fungert godt i mange andre prosjekt.
Det som er spesielt denne gang er at Norled hevder at de ser dette som en markedsmessig priset tjeneste, og har utfra det gitt selskapet et tilbud som innebærer 25 % av forventa inntekter for selskapet.
I stortingsproposisjonen fra Regjeringen om prosjektet ble det lagt til grunn at slike kostnader skulle utgjøre maksimalt 5 %.
Det er også grunn til å reise spørsmål ved Norled sitt syn om at de betrakter dette som en markedsmessig tjeneste, idet stortingsvedtaket forutsetter at dette skal skje i et selskap med enerett på å utøve tjenesten.
Historisk er denne innkrevingsmåten valgt på mange prosjekt, nettopp pga. lave kostnader og dermed sikre at mest mulig av bompengene som innbetales, kommer prosjektet til gode.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I en del bompengeordninger kreves det inn bompenger som tillegg på ferjetaksten. Dette er omtalt i takstbestemmelsene i Riksregulativet for ferjetakster. Størrelsen på bompengetakstene framgår av den enkelte bompengeproposisjon. Godtgjørelsen til det enkelte ferjeselskap ble tidligere fastsatt gjennom forhandlinger mellom bompengeselskapet og ferjeselskapet. Ferjeselskapene har ikke store kostnader ved å administrere innkrevingen av bompenger i ferjesamband, og de har ut fra dette fått en rimelig godtgjørelse for arbeidet.

Etter at den tidligere rammetilskuddsordningen for kjøp av ferjetjenester ble erstattet av konkurranseutsetting, har det vært eksempler på at den godtgjørelsen ferjeselskapet krever for å administrere bompengeordningen i løpende kontrakter, har vært vesentlig høyere enn det som tidligere har vært vanlig. Der det på utlysingstidspunktet er kjent at det vil bli innført bompenger som tillegg på ferjetaksten, skal dette framgå av konkurransegrunnlaget for konkurransen om drift av ferjesamband på riksvegnettet. Ferjeselskapet skal da inkludere denne kostnaden i tilbudet. For fylkesvegferjesamband er det opp til den enkelte fylkeskommune hvordan konkurransegrunnlaget utformes. Det er ingen generell regel at innkrevingskostnadene skal utgjøre en bestemt prosentsats av bompengeinntektene.