Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:627 (2012-2013)
Innlevert: 09.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva vil regjeringen gjøre for å endre på de svært urimelige utslagene som skatteendringene på pensjon fra 2011 har fått for ektepar hvor den ene ektefellen har lav pensjonsinntekt (med rett til skattefradrag for uføre), mens den andre har svært lav eller ingen annen inntekt?

Begrunnelse

Regjeringen innførte med virkning fra inntektsåret 2011 en skatteendring for pensjonister. For enkelte har denne endringen fått svært urimelige utslag. Fremskrittspartiet har fått henvendelser fra ektepar som har opplevd skattesjokk pga. regjeringens endringer. i enkelte tilfeller har skattebyrden økt fra noen få tusenlapper til nær 50 000 kroner hvert år. Selv med overgangsordninger sier det seg selv at slike økninger er uakseptable. Er regjeringen enig i dette, og vil den gjøre endringer slik at ektepar i en allerede sårbar situasjon ikke vil måtte oppleve slike skattekrav.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Den gruppen ektepar som representanten Tybring-Gjedde omtaler, er ektepar som tidligere fikk skattereduksjon etter skattebegrensningsregelen beregnet av ektefellenes samlede inntekt og formue. I forbindelse med endringene i pensjonsskattereglene fra inntektsåret 2011 ble skattebegrensningsregelen endret. For AFP- og alderspensjonister ble regelen opphevet og erstattet av et nytt skattefradrag for pensjonsinntekt. På samme måte som skattebegrensningsregelen sikrer skattefradraget at de som bare lever av minstepensjon, ikke betaler inntektsskatt. Skattefradraget beregnes individuelt for hver skattyter, uavhengig av inntekten til ektefelle eller samboer.

For uførepensjonister ble skattebegrensningsregelen opprettholdt, men endret slik at skattereduksjonen nå skal beregnes individuelt for hver ektefelle. Med 2013-regler innebærer skattebegrensningsregelen at en nettoinntekt på 127 000 kroner for enslige og 116 700 kroner for hver ektefelle er skattefri. Inntekter over dette, inkludert et formuestillegg, skattlegges med 55 prosent inntil skattlegging etter de ordinære reglene gir lavere skatt. Uføre som mottar ektefelletillegg for forsørgelse av ektefellen, skal imidlertid følge de tidligere reglene om felles skattebegrensning for ektefeller.

Omlegging til individuell beregning av skattefradraget og skattebegrensning er et viktig og riktig skritt i retning av individbasert skattlegging, dvs. et system hvor det er egen inntekt som bestemmer skatten den enkelte skal betale. Med dette fjernes den tidligere forskjellsbehandlingen av gifte og samboende. I tillegg likebehandles personer med lav inntekt uavhengig av om de er gift med en som omfattes av skattebegrensningsregelen eller ikke, samt at marginalskatten på lave lønnsinntekter reduseres for de som er gift med en pensjonist. Det gjør det mer lønnsomt å arbeide. Ektefellebasert beskatning henger igjen fra den tiden det var vanlig med bare én inntekt i husholdningen. I dag er det ikke gitt at ektefeller deler inntekt og formue likt mellom seg når utgangspunktet er forskjellig. Mange gifte pensjonister vil få redusert skatt ved denne omleggingen, fordi de nå kan få skattefradrag eller skattebegrensning selv om ektefellen har høy inntekt.

På den annen side vil endringene kunne gi økt skatt for ektepar der bare den ene er alders- eller uførepensjonist, og den andre har liten eller ingen inntekt. Dette skyldes at det bare er pensjonisten som vil oppfylle vilkårene for det nye skattefradraget eller den videreførte skattebegrensningsregelen. Samlet skattereduksjon blir dermed lavere enn etter de tidligere reglene. For sistnevnte gruppe er det gitt overgangsregler for inntektsårene 2011, 2012 og 2013 slik at de skal få tid til å tilpasse seg det nye skattenivået.

Jeg vil for øvrig nevne at skattytere som er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av lav inntekt, vil kunne søke om skattebegrensning etter den generelle skattebegrensningsregelen i skatteloven § 17-4. Skattemyndighetene avgjør da etter en konkret vurdering om skattyterens inntekt er så lav at den anses som utilstrekkelig til et nøkternt underhold for personen selv og dem vedkommende skal forsørge. Skattyterens økonomiske stilling må være slik at det også ellers er et påtakelig behov for skattenedsettelse, og i denne vurderingen tar en også hensyn til eventuell ektefelle og andre husstandsmedlemmers inntekt.

Jeg vil også vise til at skattereglene for uføre er vedtatt endret fra og med 2015. Folketrygdens uførepensjon skal fra samme tidspunkt legges om til en ny uføreytelse, som skal skattlegges etter samme regler som lønnsinntekt. Dette innebærer blant annet at skattebegrensningsregelen vil bortfaller for denne gruppen. Dette er nærmere omtalt i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 4.