Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:626 (2012-2013)
Innlevert: 09.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 17.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Høgskolen Stord/Haugesund har søkt om og fått avslag i å opprette et forsøksprosjekt med femårig lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet begrunner avslaget med at de prioriterer å utvikle den fireårige lærerutdanningen. Det er opprettet et forsøksprosjekt for femårig utdanning ved UIT. Det er stor politisk enighet om at lærerutdanningen på sikt vil bli femårig.
Vil statsråden sørge for at HSH får sette i gang forsøksprosjekt med femårig lærerutdanning som også vil gi et bredere vurderingsgrunnlag for utdanningen?

Begrunnelse

HSH vil prøve ut en del andre ting enn det som de gjør i Tromsø.
I tillegg merker institusjonen en pågang av studenter som ønsker å gå på masterstudium.
I St. meld.11 (2008-2009) tar departementet til orde for at det gradvis skal utvikle femårig tilbud slik at det innen 2014 skal tilbys 800 studieplasser i masterstudier. For å innfri dette målet så vil et positivt svar til HSH være med på å innfri dette målet, som jeg antar at statsråden også har sluttet seg til.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Høgskolen Stord Haugesund søkte 16. november 2012 om forsøk med femårig grunnskolelærerutdanning med vekt på praktiske og estetiske fag. Departementet og Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Nesna drøftet i 2010 og 2011 utvikling av en fireårig grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn med vekt på praktisk-estetiske fag og forsøk med en annen rekkefølge på de obligatoriske fagene norsk og matematikk i studieprogrammet. Departementet stilt seg positiv til sistnevnte forsøk, også i skriftlig oppsummering i etterkant av møtene. En søknad i tråd med dette er imidlertid ikke mottatt i departementet.

Utdanningsinstitusjonene kan selv sette i gang femårige lærerutdanninger dersom de følger rammeplanen. Det innebærer blant annet at studentene skal kunne avslutte med en fullverdig grunnskolelærerutdanning etter fire år dersom de ønsker det. Institusjonene må imidlertid også ha de nødvendige faglige fullmakter eller NOKUTs akkreditering av studietilbudet for å tilby slik masterutdanning, og Høgskolen Stord/Haugesund har ikke det.

Mange lærerutdanningsinstitusjoner i flere regioner har ønsket å diskutere overgang til, og forsøk med, masterutdanning som går ut over rammeplanen. Også Nasjonalt råd for lærerutdanning har tatt opp det samme. Departementets holdning har vært at dette må vente til vi har oppnådd høy kvalitet og stabile tilbud innenfor de fireårige grunnskolelærerutdanningene.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen følger utviklingen i grunnskolelærerutdanningene på vegne av departementet. Følgegruppens rapporter viser at det er nødvendig å fortsette arbeidet med å følge opp de nye kravene til de nye grunnskolelærerutdanningene. Jeg prioriterer derfor å få opp kvaliteten i de fireårige utdanningene framfor å sette i gang forsøk med femårig utdanning.

Kunnskapsdepartementet har finansiert et stort antall nye studieplasser ved universiteter og høyskoler de siste årene. Mange lærerutdanningsinstitusjoner tilbyr nå masterstudier for lærerstudenter og lærere. Kunnskapsdepartementet fikk i 2011 utført en kartlegging som viste en stor økning både i antall studietilbud på masternivå, og typer av masterstudier. En økning på ca. 50 % i antall tilbud, og en økning på minst 700 studieplasser på tre studieår (fra 2008 til 2010) er estimert ut fra denne undersøkelsen, og den positive tendensen har formodentlig fortsatt. Jeg er sikker på at vi kan nyttiggjøre oss erfaringer som er gjort i disse miljøene ved en eventuell overgang til grunnskolelærerutdanninger som masterstudier i framtida.

På denne bakgrunn ble søknaden om forsøk med femårig lærerutdanning ved HSH avslått.