Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:630 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 11.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvordan forklarer statsråden at Politidirektoratet brukte nærmere 14 år før de satte i gang tiltak for å rydde opp i en fryktkultur og et dårlig arbeidsmiljø i Romerike Politidistrikt, etter henvendelser fra hovedverneombud og ledere gjennom flere år, der ansatte ikke tør å stå fram eller si i fra om sin arbeidshverdag i frykt for sin videre karriere i politiet og der ansatte har blitt langtidssyke, og har valgt å slutte fordi de ikke ble tatt på alvor eller ivaretatt slik arbeidsmiljøloven krever?

Begrunnelse

Flere nettaviser hadde i desember 2012 oppslag om tidligere og nåværende politiledere, som stod fram og fortalte om trakassering og dårlig arbeidsmiljø gjennom flere år i Romerike Politidistrikt. Flere av disse hadde valgt å slutte i stillingene sine eller blitt sykmeldte. Det kom fram at det dårlige arbeidsmiljøet hadde vært et vedvarende problem i flere år og at justisdepartementet ble varslet allerede i 1999. Det ble også rapportert til Politidirektoratet, uten at daværende politidirektør gjorde noe for å rydde opp i det dårlige arbeidsmiljøet i politidistriktet. Først når flere politiledere blir sykmeldt for ca. ett år siden og man rapporterer atter en gang til Politidirektoratet om årsaken til sykefraværet, reagerer Politidirektoratet, over 10 år etter at den første varslingen ble gitt. Det kan virke som om Politidirektoratet har glemt at arbeidsmiljøloven innehar en varsler paragraf, krav til HMS og skal virke som en verne lov for arbeidstakere.
Jeg viser også til Meld.St.nr 29 om "felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv", som regjeringen la fram for Stortinget våren 2012. Det regjeringen ikke nevnte i meldingen er viktigheten av å ha gode og kompetente ledere, og hvor mye lederskap kan påvirke et arbeidsmiljø, den enkelte arbeidstaker og sykefravær, kanskje spesielt er dette viktig å ha fokus på i det offentlige der stillingsvernet er sterkt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Henvendelser om dårlig arbeidsmiljø skal tas alvorlig. Jeg følger situasjonen på arbeidsmiljøområdet i politiet nøye.

Spørsmålet fra representanten er forelagt Politidirektoratet. POD opplyser at saken ble tatt opp formelt med direktoratet i mars 2012. Det er videre opplyst at direktoratet i denne saken deretter har hatt et godt samarbeid med den valgte vernetjenesten.

Politidirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold i politi- og lensmannsetaten. I tillegg er det utarbeidet en varslingsplakat. Jeg vil i samråd med Politidirektoratet vurdere retningslinjene for varsling, heruten etablering av en uavhengig varslingskanal med sikte på at varslingssaker på alle nivå kan følges opp på best mulig måte. Jeg vil også nevne at Politidirektoratet har utviklet en ny leder- og medarbeiderplattform, som danner basis for arbeidet med å styrke tilliten mellom ansatte og ledelsen i etaten. Målsettingen med dette arbeidet er å utvikle gode ledere og medarbeidere som sammen skal nå målsettingen om bedre ledelse, holdninger og kultur.