Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:632 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 17.01.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk skriver regjeringen at den vil sitat: "øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til 5 prosent forutsatt at bærekraftkriteriene er tilfredsstillende. Når det er opparbeidet erfaring med bærekraftkriteriene, vil regjeringen ha som mål å øke omsetningspåbudet ytterligere opp mot 10 prosent".
Hva er status for dette arbeidet i regjeringen, og når ser statsråden for seg at økningen i omsetningspåbudet vil bli satt ut i livet?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Som det også fremgår av pressemelding fra Miljøverndepartementet i dag, så sender Klima- og forurensningsdirektoratet nå på høring forskriftsforslag om innføring i norsk regelverk av EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff. I denne forbindelse har regjeringen besluttet at det nasjonale omsetningskravet for biodrivstoff beholdes på dagens nivå på 3,5 biodrivstoff til veitrafikken samtidig som bærekraftskriteriene innføres. Dette er i tråd med klimameldingen - og klimaforliket - der det er sagt at regjeringen vil øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til fem prosent forutsatt at bærekraftskriteriene er tilfredsstillende. Regjeringen har vurdert at bærekraftskriteriene slik de foreligger i dag ikke gir grunnlag for en økning i omsetningskravet. Vi avventer en forbedring av det internasjonale bærekraftssystemet, hvor særlig videreutvikling av EUs bærekraftskriterier blir viktig.

Den internasjonale utviklingen av bærekraftskriterier for biodrivstoff har tatt mer tid enn ventet, samtidig som det de siste årene har kommet mer kunnskap om mulige negative effekter av arealbruken. Det har særlig vært uttrykt bekymring knyttet til indirekte klimagass effekter, hvor for eksempel fortrengning av eksisterende jordbruksproduksjon for biodrivstoffvekster gir økt trykk på å dyrke opp skog eller torvjordsområder andre steder. Slike indirekte arealeffekter kan gi store utslipp av klimagasser. Europakommisjonen la i høst frem et forslag til et endringsdirektiv om håndtering av slike indirekte arealbrukseffekter. Forslaget er tidlig i EU-prosessene ennå, og Miljøverndepartementet vil følge nøye med på den videre utviklingen på feltet.

Biodrivstoff kan være et blant flere tiltak for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Samtidig er det viktig at det er produsert på en bærekraftig måte og gir reelle kutt i klimagasser. Det er derfor god grunn til å gå varsomt fram på dette feltet.