Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:634 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 15.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden oversende Statsbyggs tomteanalyse av mulige etableringsalternativer for et nytt beredskapssenter i Oslo?

Begrunnelse

Det har vært vanskelig å få tilgang på Statsbygg sin rapport og utredning vedrørende tomte-alternativer for bygging av nytt beredskapssenter.
Da denne utredningen også tar for seg tidsaspektet ved de ulike alternativene, så er det av stor betydning å få tilgang på denne informasjonen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Vedlagt følger Statsbyggs rapport om mulige alternative lokaliseringer av politiets beredskapssenter i Oslo.

I Statsministerens redegjørelse 28.8.2012 ble det gjort kjent at Samferdselsdepartementet har stilt jernbanens tomt på Alna i Groruddalen til disposisjon for nytt beredskapssenter for politiet. Tomten anses som best egnet til formålet. Statsbygg skal stå som byggherre for prosjektet.

For å få en raskest mulig gjennomføring av prosjektet, har regjeringen besluttet at det skal foretas en statlig regulering av tomten og at det ikke skal gjennomføres en formell konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1). Med disse forutsetningene, forventes det at etablering av beredskapssenteret lar seg gjennomføre på om lag 5 år.

Vedlegg til svar:

Statsbyggs rapport om mulige alternative lokaliseringer av politiets beredskapssenter i Oslo.

Lenke til vedlegg:

http://www.stortinget.no/dok15-201213-634-vedlegg

Lenke til vedlegget i pdf-format