Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:635 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Alt tyder på at man i dag har alt for lav bemanning for å kunne drive en forsvarlig god grensekontroll ved Trondheim Lufthavn Værnes, og at NT Politidistrikt har vært nødt til å avgi personell fra nærliggende regioner bekrefter dette.
Vil statsråden sørge for at det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013 blir foretatt en "Øremerket" oppbemanning for Schengenkontroll ved Trondheim Lufthavn Værnes, slik at man kan oppnå en forsvarlig grensekontroll, og det uten at det skal gå utover ordinær beredskap?

Begrunnelse

Schengen-avtalen innebærer at Norge skal utpeke grensepoliti dedikert og utstyrt til å bedrive grensekontroll på land, sjø og i luft. I følge opplysninger undertegnede har mottatt fra Politiets Fellesforbund Nord-Trøndelag (PFNT) fremkommer det at Norge ikke har klart og oppfylle sine forpliktelser ihht. Schengen-avtalens bestemmelser på en tilfredsstillende måte, hva gjelder grensekontroll. Ved Trondheim Lufthavn Værnes er det i dag 3 personer som er utdannet og godkjent for Schengenkontroll. Det burde vært 22 godkjente personer. Det fremkommer videre at det aldri har vært Schengen inspeksjon på Værnes.
De ti siste årene har det vært en kraftig økning i antall reisende til og fra Værnes. I 2012 viser passasjertall utland at det var om lag 850.000 reisende, og i overkant av 4 mill. totalt antall reisende. I følge opplysninger undertegnede har mottatt fra PFNT fremkommer det at ved kontroll av 70 personer plukket ut og kontrollert på Værnes. Av disse 70 ble 16 utvist, 14 bortvist, 10 oppfølging vedrørende avvik ifb. med oppholdstillatelsen, 6 garantisaker, ingen hadde garantert for oppholdet i Norge, 2 asylsaker, 7 etterlyste personer og 7-8 personer sluppet igjennom grunnet mangel på kapasitet.
Erfaringen viser at ved kontroller så avdekker man kriminalitet. Grensekontroll er videre en profesjon hvor mannskap øremerkes og utdannes. Politimesteren i Nord-Trøndelag (PM NTPD) har omdisponert mannskap for å ta grep i forhold til Schengen-avtalen. Ting tyder på at politimesteren har tøyd strikken så langt det er mulig uten å ramme den øvrige beredskap. PM i NTPD har avgitt faste mannskaper på 7-8 personer øremerket Værnes. I tillegg benyttes hele politistyrken i regionen til grensekontrolloppdrag. Undertegnede er sterkt bekymret over den oppståtte situasjonen og er av den formening at en ytterligere økning når det gjelder å avgi mannskap til Værnes uten at det fylles opp i andre enden, vil være dramatisk for den alminnelige beredskapen.
I sommerhalvåret er det i praksis liten beredskap i Stjørdalsområdet da mannskapene må være på Værnes. Dette medfører at nærliggende region må dekke opp bemanningsbehovet, noe som fører til at problemet forskyves med det resultat: Ingen beredskap i den nærliggende region.
Grensepolitiet er såpass få at det per i dag i praksis ikke fortas kontroller. Grensepolitiet må ta seg av det daglige som bistand toll, bistand kriminalomsorgen med fangetransport, yte service for publikum etc. I realiteten innebærer dette at det ikke er et grensepoliti ved Værnes etter kl. 1700.
Dagens underbemanning ved Trondheim Lufthavn Værnes er i praksis et åpent hull inn til Schengen og innen Schengen. Det nordtrønderske politi prøver i dag å avgi maksimalt med mannskap for å oppfylle landets forpliktelser hva gjelder kontroll ved lufthavnen. Dette medfører at annen grensekontroll har man ikke resurser til å bedrive på en forsvarlig måte. Det er liten tvil om at det trengs en kraftig oppbemanning som er dedikert til det å være grensepoliti. Trondheim Lufthavn Værnes har blitt det nordtrønderske politis største utfordring mannskapsmessig. Dagens situasjon utarmer den øvrige beredskapen fordi Norges forpliktelser ihht. Schengen-avtalen må gå foran ordinær beredskap.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Nord-Trøndelag politidistrikt har ansvar for grensekontroll og andre oppgaver knyttet til polititjenesten ved Trondheim lufthavn Værnes. Politimesteren må til enhver tid vurdere behovet for hvor stor bemanningen skal være. Nye personellressurser tildelt i 2012 ble således plassert på lufthavnen i sin helhet.

Trafikkgrunnlaget for sommeren 2013 vil i perioder kreve økt tilstedeværelse av politiansatte med grensekontrollkompetanse. Dette har politidistriktet tatt høyde for i sine planer. Ved spesielle situasjoner kan politidistriktets øvrige mannskaper nyttes for å løse oppgaver på lufthavnen.

Jeg forventer at politimesteren i Nord-Trøndelag fordeler ressursene slik at nødvendige oppgaver på lufthavnen løses på en tilfredsstillende måte.