Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:636 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden forsikre at de barna og ungdommene som blir rammet av nedleggelser av institusjonsplasser i Region Vest får forsvarlig, stabilt og tilrettelagt hjelp tilpasset sine behov?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad 10.01.2013 kan vi lese om at Bufetat er pålagt å spare 200 millioner kroner og at dette særlig rammer Region Vest. Det informeres også om at prosessene kjøres raskt og informasjonen er utydelige. Dette virker som en politisk styrt nedlegging da en er klar over at behovet for både fosterhjem og institusjonsplasser er stort. Barna trenger tilrettelagt hjelp utfra sine behov resultatet i region vest er at barna- og ungdommene må sendes til andre steder i landet. I tillegg vet vi at i nysalderingen rett før jul fikk region vest tilført mer penger til kjøp av private institusjonsplasser da behovet i den regionen var større enn forventet.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Tilbudet i barnevernet skal være tilpasset det enkelte barns behov og gi barn trygghet og utviklingsmuligheter. Barneverninstitusjoner er for en kortere eller lengre periode hjemmet til barn og unge som verken kan bo hjemme eller i et fosterhjem. Mange av disse barna har en sammensatt og vanskelig livssituasjon og trenger ofte en annen type oppfølging enn det som kan gis i et fosterhjem eller gjennom tiltak i hjemmet. Institusjoner er derfor ikke bare en nødvendig, men en ønskelig del av tiltaksapparatet i barnevernet. Bufetat har ansvaret for etablering og drift av institusjoner. De skal dermed sørge for at alle barn i regionen som har behov for det får et forsvarlig institusjonstilbud.

Det har over lengre tid vært betydelig vekst i antall barn og unge som har behov for hjelp fra det statlige barnevernet. For å opprettholde et god faglig tilbud til disse barna må det gjennomføres omstillingstiltak i det statlige barnevernet. Jeg er opptatt av at barn og unge får et godt og forsvarlig tilbud, selv om etaten nå er i gang med nødvendige omstillingstiltak for å få bedre kvalitet på tiltak og tjenester innenfor den bevilgede budsjettrammen.

Bufetat har etablert et kvalitetsutviklingsprogram der målsettingen er å utvikle felles faglige standarder og et likere tjenestetilbud på tvers av regionene. For de fleste barn er det bedre å vokse opp i et hjem fremfor på en barneverninstitusjon. Det er derfor et mål å øke bruken av fosterhjem som alternativ til institusjon. Etaten arbeider også med å utvikle et mer differensiert tilbud for barn og unge med behov for en institusjonsplass. Dette for å møte barn og unge med sammensatte og ulike behov på en god og faglig riktig måte.

Kommunene i region vest etterspør i større grad enn tidligere fosterhjem til barn og unge som trenger bistand fra det statlige barnevernet. Regionen rekrutterte i 2012 over 400 fosterhjem og det er en lavere andel barn i barnevernet med institusjonstilbud enn tidligere. Behovet for institusjonsplasser er derfor redusert og en konsekvens av dette er at tiltak også må legges ned.

Veksten i antall barn medfører en utfordrende økonomisk situasjon i det statlige barnevernet. Situasjonen er særlig krevende i region vest. Regionen følges tett opp av Bufdir. Det drives et effektiviseringsarbeid for å sikre at tilbudet er i samsvar med behov hos kommunene og brukerne, og for å sikre at tilbudet som gis ikke er dyrere enn nødvendig. Bufetat forutsetter i utgangspunktet at ingen barn må flytte unødig som følge av omstillingen.

Den pågående omstillingen av statlig barnevern og nedleggelse av institusjoner er planlagte tiltak og gjennomføres i tråd med Hovedavtalen og i henhold til rammeverket for slike prosesser. Det er også viktig for meg å understreke at gjennomføringen av omstillingstiltak skjer i tråd med den øvrige omstillingspolitikken i staten og i tett dialog med ansatte og tillitsvalgte.