Skriftlig spørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:638 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 11.01.2013
Besvart: 18.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): I eit svar til skriftlig spørsmål nr. 390 angåande Statnett si graving over elva Nausta viser statsråden til at planlagt boring under elva ikkje er mogeleg å gjennomføre. Dette er eit underleg svar når ein veit at det er teknisk og praktisk gjennomførleg å kjernebore både gjennom lausmasser og gjennom fast fjell. Statnett har vore kjend med at det skulle kjerneborast heilt tilbake til 2008, og det har vore eit klart krav frå grunneigarane.
Kvifor er det ikkje mogeleg å kjernebore og kva metodar har blitt vurdert?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I etterkant av mislykket boring og påfølgende graving for 132 kV kabel over Nausta, har Statnett bedt om en oppsummerende rapport fra Norconsult. Av rapporten fremgår at det eksisterer utstyr som kan bore horisontalt gjennom både løsmasser og fjell, såkalt hammerboring. Maksimal lengde for denne metoden er 50-60 meter. Avstanden over Nausta i det aktuelle området er minimum 85 meter. Etter å ha forespurt flere borefirma konkluderte derfor Norconsult i samråd med Statnett med at eneste aktuelle metoden for boring under elvebunnen var styrt boring gjennom løsmasser.

Som jeg redegjorde for i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 390, har Statnett forsøkt styrt boring på både 7 og 4 meters dybde, men møtte på fjell ved begge forsøk. I etterkant av graving av grøft for 132 kV kraftledning har det i media kommet frem påstander om at styrt boring er fullt mulig. Av ovennevnte rapport fremgår at det under det innledende arbeidet med detaljprosjektering av elevkryssingen, ble undersøkt med flere norske borefirma om det var mulig med styrt boring der grunnen består av både løsmasser og fjell. Da dette ble undersøkt i februar 2012, var det ikke noe slikt utstyr på markedet. Etter påstandene om at styrt boring i fjell var fullt mulig, har Statnett sørget for at dette på nytt er blitt forelagt ulike borefirma. Svaret var at det i utlandet er under utprøving utstyr for dette formålet, men at dette så langt bare er utviklet for boring i en kombinasjon av løsmasser og fjell der fjellkvaliteten er sandstein. Denne metoden var derfor ikke aktuell for boring under Nausta.

Jeg håper denne redegjørelsen har belyst hvorfor det var nødvendig med kabelgrøft for fremføring av 132 kV kraftledningen over Nausta.