Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:640 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 11.01.2013
Besvart: 15.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke kriterier DSB har lagt til grunn i sin konklusjon om at Nord-Norges største sentral, Narvik alarmsentral, er foreslått avviklet til fordel for Bodø og Tromsø?

Begrunnelse

I en pressemelding fra DSB 03.01.13. legger man frem en skisse på en reduksjon på omlag 50 prosent i antallet nødalarmeringssentraler i landet. I forlengelsen av Gjørv- kommisjonen, er man nå midt inne i et arbeid med å se på hele organiseringen av vaktsentralene både for politi, helse og brann. At DSB setter i gang en reorganisering av vaktsentralene for brannetaten på dette tidspunktet blir etter min mening helt feil. Det vil være naturlig å vente til man får resultatene fra prøveprosjektet i Drammen, der det prøves ut en samling av alarmsentralene for de tre nødetatene brann, helse og politi. Dette er viktig for å oppnå de beste og optimale løsningene for alle tre nødetatene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som representanten er kjent med, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet en skisse over hvordan direktoratet ser for seg en fremtidig organisering av 110-sentralene i hele landet. DSB har dermed presentert hvordan en fremtidig løsning, etter DSBs foreløpige syn, i praksis kan komme til å se ut. Jeg finner det imidlertid nødvending å understreke at dette kun var en skisse og at DSB ikke har fattet noe lokaliseringsvedtak ennå. DSB er etter forvaltningsloven forpliktet til å få saken så godt opplyst som mulig. Jeg har fått opplyst at DSB, i tillegg til ordinære forhåndsvarsler, også vil invitere alle de berørte kommunene til møte om saken før det fattes vedtak. DSB har tradisjon for å gi kommunene lokal medinnflytelse i disse sakene.

Representanten spør hvilke kriterier DSB la til grunn for sin skisse over fremtidige sentraler i Nord-Norge. Fordi eventuelle klager over vedtak som DSB fatter i denne saken skal behandles av Justis- og Beredskapsdepartementet i egenskap av å være klageorgan, ønsker jeg ikke å gå inn på sakens materielle sider på dette tidspunkt, herunder hvilken begrunnelse DSB baserte seg på ved utarbeidelsen av den foreløpige skissen.