Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:641 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 14.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Kan man få på plass et mer forutsigbart og oversiktlig system vedrørende praksisplasser for personer på arbeidsavklaringspenger?

Begrunnelse

Mange personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) opplever at det kan ta lang tid før de blir tilbudt en praksisplass, og at det særlig er vanskelig å finne en plass som passer den enkeltes behov. Gitt det man vet om den skadelige effekten av passivitet er dette lite hensiktsmessig. Det kunne derfor være formålstjenlig å om mulig etablere et system som var mer forutsigbart og oversiktlig for den enkelte AAP-bruker enn dagens system. Det kunne for eksempel innebære å etablere en «praksisplassbank» tilgjengelig for arbeidsgivere og AAP-brukere. Det vil si et nettsted der arbeidsgivere kan legge inn annonser der de spesifiserer hva slags kvalifikasjoner de er ute etter, hvor lang tid de ser for seg en praksisperiode, hvordan de kan tilrettelegge, og eventuelt om det er realistiske muligheter for fast stilling på sikt for den rette personen. Et slikt nettsted kunne ha ført til at tilbud og etterspørsel av praksisplasser ble mer effektivt formidlet, og dermed gitt bedre og raskere hjelp til de som trenger det.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg er opptatt av å sikre personer som mottar arbeidsavklaringspenger egnede tiltaksplasser uten unødig ventetid. For å oppnå dette er det viktig å jevnlig vurdere mulige justeringer i det oppfølgingssystemet vi har.

Når det gjelder representantens forslag om en «praksisplassbank», vil denne kunne bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med aktuelle arbeidsgivere. På den annen side har Arbeids- og velferdsetaten erfaring med at de ikke alltid finner brukere som kan ha nytte av de arbeidspraksisplassene de får tilbud om når etaten går offensivt ut i det lokale arbeidsmarkedet. Jeg er også opptatt av at plassene faktisk brukes når lokalt arbeidsmarked mobiliserer plasser.

Direktoratet mener at et nettsted som formidler direkte kontakt mellom arbeidsgivere og tiltaksdeltakere ikke vil kunne ivareta etatens behov for å være tett på både brukerne og arbeidsmarkedet, og vurderer det dessuten som lite aktuelt å utvikle egne løsninger for mottakere av arbeidsavklaringspenger. Jeg er enig i disse vurderingene.

Jeg mener at for å få til gode løsninger for den enkelte er det viktig at Arbeids- og velferdsetaten styrker sin markedskompetanse. Samtidig er det ønskelig at brukerne selv tar ansvar, og er aktive ut mot arbeidsmarkedet. Etaten starter derfor sitt oppfølgingsarbeid med å mobilisere brukeren til å finne seg en egnet praksisplass. Direktoratet har orientert meg om at de ser det som svært viktig at Arbeids- og velferdsetaten er involvert i matchingen av mulige arbeidsgivere og praksisplassdeltakere. De viser til at det er helt sentralt at det tas utgangspunkt i brukerens behov. Videre er etatens kunnskaper om det lokale arbeidsmarkedet og om muligheter for tilrettelegging av arbeidsplasser svært viktig for å lykkes i arbeidet med å få brukeren i arbeid også etter praksisperioden. Dette er en kjerneoppgave for Arbeids- og velferdsetaten, og hovedstrategien for å lykkes i dette arbeidet er å fortsette arbeidet med å forbedre etatens markedsarbeid og oppfølgingsarbeid. Det er derfor mitt departement har bedt direktoratet utvikle en langsiktig plan for oppfølgingsarbeidet.

Arbeids- og velferdsetatens markedsarbeid er ulikt organisert og avhengig av kunnskap om det lokale næringslivet og vurderinger av arbeidsmarkedets behov i det aktuelle området. Mange fylker har egne markedskontakter, og noen fylker har lister over mulige praksisplasser som er tilgjengelige for veiledere på kontoret. Det er behov for å styrke etatens arbeidsmarkedskompetanse generelt og den arbeidsrettede brukeroppfølgingen spesielt. Dette er derfor nedfelt i tildelingsbrevet og er sentrale elementer i Arbeids- og velferdsetatens virksomhetsstrategi for perioden 2011-2020.