Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:643 (2012-2013)
Innlevert: 11.01.2013
Sendt: 11.01.2013
Besvart: 16.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Svarene fra statsråden på mine spørsmål om beredskapen i Romerikstunnelen viser seg å ikke stemme overens med de informasjoner undertegnede sitter på. I en så kritisk og sterkt trafikkert samferdselsåre som Romerikstunnelen er det helt avgjørende at nødetatene trener i en reell situasjon, spesielt med situasjoner som innebærer røyk og varmeutvikling. Redningsmannskapene må være lommekjent i tunnelen i slike situasjoner.
Vil statsråden ta initiativ til at det øves på et reelt scenario inne i tunnelen?

Begrunnelse

I sluttreferatet fra øvelsen i 2010 fremkommer det at svært mye ikke fungerte godt og at arbeid måtte igangsettes for å gjennomføre forbedringer. Dette er ikke gjennomført. Øvelsen inneholdt heller ikke øvelse på brann og røykutvikling. At statsråden hevder at det ble gjennomført en spillbordsøvelse i 2012, så er det ikke korrekt at denne ble gjennomført for Romerikstunnelen. Det er heller ingen planer for øvelser i 2013. Det er heller ikke samøvelser mellom de forskjellige nødetatene. Videre er ikke redningsmannskapene utstyrt for å håndtere en situasjon inne i tunnelen, hverken når det gjelder brann og røykutvikling eller en terrorsituasjon hvor flere elementer kan bli benyttet for å lamme en av landets viktigste samferdselsårer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til representantens spørsmål nr. 584 om beredskapen i Romerikstunnelen.

Som opplyst i mitt svar ble det gjennomført en teknisk redningsøvelse med frigjøring som tema i Romerikstunnelen i første halvdel 2010. Som det fremgikk inneholdt ikke øvelsen elementer som brann- og røykutvikling.

I 2012 ble det avholdt en spillbordsøvelse og en praktisk øvelse hvor alle nødetatene deltok. Denne øvelsen foregikk i Oslotunnelen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal brannmyndighet og forvalter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og fører tilsyn med brannvesene. DSB har videre som nasjonal brannmyndighet kontaktpunkter med myndigheter for tunneler, bane og veg. DSB har i den forbindelse regelmessige fagmøter med disse myndighetene.

På bakgrunn av utfordringene knyttet til brannsikkerhet i tunneler er tunneler definert som særskilte brannobjekter i henhold til brann- og eksplosjonsloven og tilhørende forebyggende forskrift.

Som jeg skrev i mitt svar på spørsmål nr. 584 er forebyggende tiltak som risikoanalyser og internkontroll en særdeles viktig del av sikkerheten i tunneler. Det er eiers ansvar å sørge for at nødvendige forbyggende tiltak er gjennomført. Romerikstunnelen er et viktig objekt, og det føres tilsyn fra offentlige myndigheter med at eier har fulgt opp sitt ansvar.

Det innebærer at det lokale brann- og redningsvesen fører tilsyn med tunnelene, og at eier (her: Jernbaneverket) skal gjennomføre regelmessige brannøvelser. Øvelsene skal stå i forhold til risikoen i objektet. Veiledningen til forskriften anbefaler årlige øvelser. Brann- og redningsvesenets personell skal, uavhengig av kravet til de enkelte objekter og objekteier, jevnlig øves for de oppgaver de kan stå over for.

Jeg er opptatt av at vi skal ha god brannsikkerhet i våre tunneler. Samtidig er det slik at det er mange tunneler i Oslo-området, og dette innebærer at det ikke kan øves i alle tunnelene til enhver tid. Med bakgrunn i risikovurderinger gjennomfører nødetatene øvelser i utvalgte tunneler. Samtidig vektlegges det at formålet for øvelsene vil dekke forhold og problemstillinger som gjelder for mange tunneler. I 2012 ble eksempelvis Oslotunnelen valgt fordi det her ble vurdert å være høyest risiko bla. med bakgrunn i pågående vedlikeholdsarbeider.

Erfaringene fra bl.a. øvelsen i Romerikstunnelen viste bl.a. at det var behov for å samordne aktiviteter og rutiner. Det ble konkludert med et behov for å revidere planverket. Nødetatene og eier har alle ansvar for oppfølging etter slike øvelser.

Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket, for tunnelene i Osloområdet, har opprettet en arbeidsgruppe som i løpet av 2013 skal se nærmere på følgende:

- Felles forståelse av risikobildet

- Samordning av beredskapsplaner

- Foreslå fremtidig egnet utstyr

- Foreslå konsept for fremtidig egnet innsatskjøretøy

- Utarbeide flerårige øvelsesplaner

Jeg har fått bekreftet av DSB at en arbeidsgruppe i regi av Jernbaneverket hadde møte så sent som 9. januar i år om øvelse for Romeriksporten, herunder at det ligger konkret forslag for en table-topøvelse i juni, og dernest er det planlagt at denne skal ledsages av en fullskala/praktisk øvelse i oktober 2013.

Sikkerhet i tunneler er et kontinuerlig arbeid som krever involvering av mange parter. Det er i så måte positivt at Jernbaneverket i samarbeid med nødetatene skal ha en helhetlig gjennomgang av sikkerhet og beredskap i tunnelene i Osloregionen i løpet av 2013.

Det er med dette min oppfatning at både eier og nødetatene har tatt ansvar, og jeg forutsetter at planene blir realisert. DSB har opplyst at de vil følge opp arbeidet tunnelsikkerhet i Osloregionen særskilt.