Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:650 (2012-2013)
Innlevert: 14.01.2013
Sendt: 14.01.2013
Besvart: 21.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fartsgrensen på E134 Ørvella bro i Notodden settes ned til 40 km/t fordi Vegvesenet har oppdaget erodering på broen, og er usikre på om rekkverket vil tåle et eventuelt sammenstøt. Det skal visstnok brukes ressurser på å bygge fartsdumper før og etter broen til våren, noe som betyr at man ser for seg at den lave fartsgrensen på 40 km/t vil være der lenge.
Når vil europaveibroen være reparert slik at fartsgrensen kan settes opp igjen, eller mener statsråden eventuelt at 40 km/t er akseptabel fart på europaveinettet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: En fartsgrense på 40 km/t er ikke ønskelig å ha på E134. Det er et mål å ha et effektivt og moderne vegnett i hele landet. Det er bakgrunnen til at regjeringen har satset kraftig på samferdsel. I statsbudsjettet for 2013 varsles det igangsetting av tre store prosjekter på E134. I tillegg er bevilgningene til drift og vedlikehold økt kraftig under denne regjeringen.
Under en rutinemessig inspeksjon av Ørvella bru på E134 ble det i fjor høst oppdaget at betongen på sidene av den 75 år gamle brua har blitt kraftigere skadet enn antatt. Skadene på brua omfatter ikke den bærende konstruksjonen, men innfestningen av rekkverket er betydelig svekket. På grunn av skadene er det usikkert hvor mye rekkverket vil tåle ved et eventuelt sammenstøt. Kjørefarten er redusert for å minske sannsynligheten for påkjøring av rekkverket.
Hastigheten på brua ble satt ned fra 70 km/t til 40 km/t i uke 2 for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Det blir også montert hindermarkering på brua, men brubredden blir ikke snevret inn i forhold til dagens bredde. Til våren vil det dessuten bli vurdert om det skal anlegges fartsdumper.
Ørvella bru ble bygget i 1938 i en tid da det var andre krav til betongkvalitet enn i dag. Brua har også redusert bredde i forhold til dagens standard. Kjørebanen er 4,2 meter over brua. Om brua skal rehabiliteres, er det nødvendig å stenge den helt for trafikk over en lengre periode. Det vil da være nødvendig med en midlertidig bru for å avvikle trafikken i rehabiliteringsperioden. En slik rehabilitering av brua ville koste et betydelig millionbeløp, uten at vegbredden blir økt.
Beskaffenheten på brua bærer også preg av at den er bygget på 1930-tallet. Både landkarene og betongdekket på brua har behov for betydelig vedlikehold. Dette kommer i tillegg til rehabiliteringen av innfestningen til rekkverket. Det er behov for ny bru.
Vegen inn mot brua fra Notodden-siden har en sving med en kurve som ikke er ideell. Når Statens vegvesen vurderer muligheten for å erstatte brua med en ny bru, vil det også tas med i betraktningen å rette ut denne kurven. Statens vegvesen mener derfor det er riktig og nødvendig å utrede bygging av ny bru med tilstøtende veg før det tas endelig stilling til hvilket tiltak som er riktig å gjennomføre.