Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:647 (2012-2013)
Innlevert: 11.01.2013
Sendt: 14.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På Natur og Ungdoms landsmøte 07.01.13 sa utviklingsminister Holmås seg enig i at "norsk olje- og gassvirksomhet truer folk i sør." Dette skjer etter at SV har stått bak regjeringens fremlagte oljemelding, hvor anslag for CO2-utslipp fremover øker betydelig sammenlignet med tilsvarende anslag 4 år tidligere.
Er statsråden enig i at "norsk olje- og gassvirksomhet truer folk i sør"?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Mitt utgangspunkt er at verden står overfor to store utfordringer: Klimautfordringen og fattigdomsutfordringen. Verden vil ha et enormt behov for mer energi i årene framover. En viktig grunn til at energietterspørselen øker, er at verdens befolkning øker og at mange løftes ut av fattigdom. Det er en nær sammenheng mellom energibruk og velstandsutvikling. Men det er også en nær sammenheng mellom energibruk og klimagassutslipp. Spørsmålet blir dermed: Hvordan kan vi løfte flere ut av fattigdom, uten at det medfører store klimagassutslipp?
Oppgaven er formidabel, og vi er nødt til å satse på flere områder parallelt. Norge har store energiressurser. De må vi forvalte på en best mulig måte, og på en måte som skaper mest mulig velferd for oss alle. Jeg mener at vi må ha to tanker i hodet samtidig: For det første skal vi produsere olje og gass til en verden som trenger energi. For det andre skal vi jobbe for å vri det norske samfunnet i grønnere og enda mer fornybar retning. Det er en kjensgjerning at verden vil trenge fossil energi i lang tid framover, også innen togradersscenarioet. Da er det selvsagt viktig at olje- og gassutvinningen skjer med så små utslipp som mulig. Utslipp av klimagasser per produsert enhet fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er vesentlig lavere enn det internasjonale gjennomsnittet for petroleumsproduserende land. Norsk olje og gass er en del av løsningen, ikke problemet.