Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:649 (2012-2013)
Innlevert: 11.01.2013
Sendt: 14.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I etterkant av den dramatiske smuglersaken har flere kritisert beredskapen både på land og til havs. Politimesteren i Agder etterlyser 40 nye årsverk i politiet, og det kommer frem at Kystvakta ikke har utstyr og opplæring til å ta profesjonelle smuglere som bruker hurtiggående båter. Det er tydelig at det er et profesjonelt og stort smuglermiljø på Sørlandet, noe som må motarbeides.
Vil statsråden sørge for at Tollvesenet, Kystvakten og politiet har nødvendige ressurser for å bekjempe denne typen kriminalitet?

Begrunnelse

Ifølge Agderposten 10. januar har Agder politidistrikt store utfordringer knyttet til organisert kriminalitet, som er svært ressurskrevende og komplisert å håndtere. Smugling av narkotika langs kysten er et svært stort problem, blant annet fordi smuglere bruker båter som går svært raskt som Kystvakten og politiet ikke klarer å konkurrere med. Kystvakten og politiet har altså ikke nok eller tilfredsstillende ressurser til å klare å håndtere de store utfordringene de står overfor.
Det fremgår av Aftenposten 9. januar at nesten all narkotika som smugles inn til Norge kommer fra Danmark. Danmark har i tillegg mye lavere straffeutmåling enn Norge når det gjelder narkotikaforbrytelser, noe som er med på å komplisere bildet. Norge bør derfor være en aktiv pådriver for et godt samarbeid med Danmark for å bekjempe smugling av narkotika.
I tillegg til krevende narkotikautfordringer har Agder politidistrikt høy drapsstatistikk og dessverre svært mange familievoldssaker. Dette medfører at politidistriktet har krevende oppgaver som må kompenseres for i form av ressurser og bemanning.
Politidekningen i Agder politidistrikt var i september i fjor 1,36 per 1.000 innbygger, mens landsgjennomsnittet er på 1,49. I 2012 hadde politidistriktet en uholdbar minimumsbemanning sett i sammenheng med de store utfordringene de har, og politiet selv mener at de trenger en økt bemanningen med minst 40 årsverk. Satsingen på politiet er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Bekjempelse av organisert kriminalitet, herunder narkotikasmugling, er en prioritert oppgave for regjeringen. Etatene representanten viser til er styrket ressursmessig og oppnår gode resultater i det samarbeidet som er utviklet over tid, nasjonalt og internasjonalt.
Toll- og avgiftsetaten ligger under finansministerens ansvarsområde, Kystvakten under forsvarsministerens. Jeg har innhentet opplysninger fra de respektive departement mht. ressursutvikling, men vil likevel peke på at de respektive statsrådene som må svare for sine ansvarsområder.
Under denne regjeringen er politi og påtalemyndigheten tilført betydelige ressurser. I perioden 2005 til 2013 er bevilgningene under statsbudsjettets programkategori 06.40 Politi og påtalemyndighet økt med nominelt 5,4 milliarder kroner (65,2 pst). Kompensasjon for pris- og lønnsstigning for 2005-2013 er 2,7 milliarder kroner. Økningen utgjør 31,8 % når kompensasjon for pris- og lønnsstigning er trukket ut. Agder politidistrikts budsjett er økt fra 314,9 mill. kroner i 2005 til 434,5 mill. kroner i 2012. Det er Politidirektoratet som fordeler det årlige budsjettet til politidistriktene, og det er politimesterens ansvar å anvende ressursene på en slik måte at de gir mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på prioriterte områder politiet har ansvar for, herunder bekjempelse av narkotikasmugling. Politidistriktene kan dessuten på visse vilkår kan søke om tilleggsressurser fra Samordningsorganet til forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet.
Siden 2005 er Toll- og avgiftsetatens grensekontroll som er rettet mot profesjonelle smuglere over hele landet, styrket med om lag 150 mill. kroner. Når det gjelder situasjonen på Sørlandet, ble den nye tollbåten TK Svinør tatt i bruk høsten 2012. Tollregion Sør-Norge vil ha et nært samarbeid med Agder politidistrikt i dette arbeidet.
Kystvakten bistår politiet i kriminalitetsbekjempelse og er en effektiv samarbeidspartner. Kystvaktens kapasiteter er styrket bl.a. gjennom nye fartøyer.