Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:651 (2012-2013)
Innlevert: 14.01.2013
Sendt: 14.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Politiets data- og materielltjeneste sendte 19. november 2012 et brev til Direktoratet for Nødkommunikasjon der ble påpekt at innendørsdekningen til nødnettet ikke er tilfredsstillende, og der det ble bedt om nye prosesser og tekniske løsninger som gjør at etatene kan bestille ekstra forbedret dekning ved for eksempel statsbesøk i hovedstaden.
Har dette blitt fulgt opp, og hvor store har de eskalerende overskridelsene på nødnettet blitt per dags dato?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet nødnettet i Budsjett-innst. S. nr. 4 (2004–2005) til statsbudsjettet for 2005 ble det i Stortingsbehandlingen understreket som en forutsetning at nødnettet ikke skulle være et utviklingsprosjekt. Fremskrittspartiet hadde kritiske merknader til prosjektet, fordi FrP ønsket en åpen og teknologinøytral anbudsrunde der nødetatenes behov og muligheter var i fokus. Det kan også nevnes at nødnettet har vært gjenstand for uforsvarlig behandling i Stortinget, jf. protokolltilførsel fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre i transport- og kommunikasjonskomiteens møte 8. juni 2009.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Nødnettanskaffelsen har vært gjennomført som en teknologinøytral anskaffelse. Nødnett bruker etablerte standarder, og er således ikke et utviklingsprosjekt.
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) orienterte i november 2012 nødetatene om status for arbeidet med å styrke innendørsdekning. DNK vedtok høsten 2012 å starte implementering av ti prioriterte innendørsanlegg, identifisert i samarbeid med nødetatene. Videre opplyser DNK at de i fjor henvendte seg til etatenes med anmodning om informasjon om andre kjente områder/bygninger der det var erfart dårligere innendørsdekning enn forventet. DNK gjennomfører egne deknings-kartlegginger av 100 utvalgte lokasjoner i området hvor Nødnett er i bruk. De første målingene indikerer at Nødnett har god dekning inne i de fleste bygg som er målt, men DNK vil ikke konkludere før arbeidet er fullført, etter planen i løpet av 1. kvartal 2013. Resultatet vil bli sammenholdt med informasjon mottatt fra etatene og benyttet i det videre arbeidet med prioritering av eventuelle nye innendørsanlegg.
Nødnett er ikke bygd for å kunne garantere 100 % dekning inne i alle typer bygninger, for eksempel i kjellere og i bygg med tung bygningsmasse. DNK har midler til å styrke innendørsdekning i noen prioriterte bygg, men kostnadsrammen vil ikke kunne dekke full innendørsdekning over alt. I noen tilfelle kan det etter brann- og eksplosjonsvernloven være byggeiers ansvar å skaffe nødvendig dekning innendørs.
For etatene er den enkleste måten å etablere tilleggsdekning å benytte seg av de såkalte gateway-radioer, dvs. kjøretøymonterte nødnettradioer som forsterker signalet i området lokalt rundt bilen. Dersom mannskapet skal operere i et område der man vet det er ufullstendig dekning, bør mannskapene også vurdere bruk av direktemodus. Det betyr at Nødnettradioenes walkie-talkie-funksjon tas i bruk for kommunikasjon mellom innsatspersonell innenfor et lokalt, avgrenset område. Både walkie-talkie-funksjon og gateway-radio hører med blant de funksjoner som gjør Nødnettet mer robust og som ikke finnes i kommersielle mobiltelefonnett.
Direktoratet opplyser at man har anskaffet en transportabel Nødnett-basestasjon, som benyttes til planlagte arrangementer og hendelser fordi, men man må finne ledige radiofrekvenser, etablere datalinjer m.m. Erfaring har imidlertid vist at etablering av denne løsning i enkelte situasjoner er for tidkrevende. DNK vil anskaffe satellittutstyr som gir noe redusert etableringstid. Denne er ikke ferdig utviklet.
DNK har etablert flere «møteplasser» mellom nødetatene og direktoratet for å samle inn praktiske erfaringer som etatene høster ved den praktiske bruk av nettet, herunder også eventuelle forslag til forbedringer. DNK opplyser at brevet fra Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) er fulgt opp i møter og gjennom skriftlig svar til PDMT. Temaene som tas opp i brevet fra PDMT og representantens spørsmål er eksempler på saker som behandles i driftssamarbeidsmøter og i Service Level Management (SLM)-møter, der PDMT er representert på linje med helses driftsorganisasjon og branns driftsorganisasjon, i tillegg til DNK og operatøren.
Kostnadsrammen for trinn 2 er 4 700 mill. kroner jf. Prop. 100 S. (2010-2011).
Rammen inneholder usikkeravsetninger som tar høyde for kostnader som ikke var kjent på anskaffelsestidspunktet, for eksempel mulig behov for innendørsanlegg. De innendørsanlegg som hittil er etablert er gjort innenfor den totale rammen som er bevilget av Stortinget.