Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:658 (2012-2013)
Innlevert: 15.01.2013
Sendt: 16.01.2013
Besvart: 21.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Denne uken fikk statsråden oversendt en plan for å løse fremtidig behov for soningskapasitet fra kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Et grundig forarbeid er lagt ned og hovedfokus er bl.a. økt behov for fengselsplasser og en bedre fengselsstruktur. Det foreslås nok en gang å etablere et nytt fengsel i Haugesund-regionen. Svært mange utredninger er foreslått og regjeringen må prioritere.
Vil statsråden sikre planleggingsmidler til Haugesund fengsel, og når skal regjeringen sluttbehandle kapasitetsplanen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Kapasitetsplanen vil være et grunnlagsdokument for de prioriteringer departementet vil gjøre med hensyn til eventuelle forslag om utbedringer i fengslene eller etablering av nybygg.
Jeg vil nå gå nøye gjennom planen før jeg bestemmer meg for hvilke prioriteringer som må gjøres på kort og lang sikt.
Prosjekter som departementet ønsker å prioritere, må deretter kostnadsutredes jf. «Kravet til kvalitetssikring av konseptvalgutredninger ved store statlige investeringer». Eventuelle bevilgningsforslag vil bli lagt fram for Stortinget på ordinær måte.