Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:660 (2012-2013)
Innlevert: 16.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Aftenposten skriver i dag om påstander fra utenlandske banker om at norske banker manipulerer NIBOR-renten. Dette er alvorlig, fordi svekket tillit til NIBOR kan gi et mindre effektivt lånemarked og økte renter på utlån til bedriftene. "FNO som klageinstans synes ikke å håndtere disse påstandene på en måte som fullt ut gjenoppretter aktørenes tillit til NIBOR", skriver Norges Bank.
Vil finansministeren granske påstandene om manipulering og evt. treffe andre tiltak for raskt å sikre at tilliten til NIBOR gjenopprettes?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Svært mange avtaleforhold i finansmarkedene er basert på såkalte indikative referanserenter, så som NIBOR-rentene. Det er derfor av stor samfunnsøkonomisk betydning at fastsettelsen av disse rentene skjer på en god og pålitelig måte.
Konstruksjonen og fastsettelsen av referanserenter diskuteres nå i flere land og i EU, og det vurderes alternativer til dagens modeller. I Norge har finanskriseutvalget i NOU 2011: 1 tatt initiativ til større åpenhet og tydeligere regler rundt fastsettelsen av NIBOR-rentene. Dette er fulgt opp med oppdrag til Norges Bank og Finanstilsynet. Jeg mener at det nå er behov for å styrke dagens NIBOR-regler, bransjens oppfølging av NIBOR-fastsettelsen, og det offentlige tilsynet med NIBOR.
Finansdepartementet legger opp til en grundig gjennomgang av behovet for tiltak for å styrke rammene for fastsettelse av referanserenter i Norge. Departementet sendte 14. desember 2012 et brev til Finanstilsynet der tilsynet blir bedt om å iverksette tiltak for å styrke det eksisterende systemet for NIBOR-fastsettelse så snart som mulig. Finanstilsynet ble også bedt om å vurdere – i samråd med Norges Bank – bl.a. behovet for endringer i konstruksjonen og fastsettelsen av NIBOR, mulige alternativer til NIBOR og behovet for nye offentligrettslige regler for å styrke tilsyn og kontroll med fastsettelsen og bruken av referanserenter i det norske finansmarkedet, innen utgangen av mars 2013. Jeg legger ved en kopi av brevet.
Som det framgår av brevet av 14. desember 2012, legger Finanstilsynet opp til å gjennomføre tilsyn med særlig oppmerksomhet på håndteringen av informasjon og interessekonflikter i bankene som deltar i NIBOR-fastsettelsen, uavhengig av den grundige gjennomgangen av behovet for tiltak for å styrke rammene for fastsettelse av referanserenter i Norge.

Vedlegg til svar:

Kopi av brev 14. desember 2012 fra Finansdepartementet til Finanstilsynet om Fastsettelsen av NIBOR

For brev, se lenke: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2012/fastsettelsen-av-nibor.html?id=710327