Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:662 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Hva er tids- og handlingsplan og budsjett for flytting av de minimum 50 ansatte og opp til 300 soldater som tilhører baseforsvaret på Rygge militære flyplass og som skal flytte til ny kampflybase på Ørlandet innen utgangen av 2016?

Begrunnelse

Jeg tillater å vise til iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet når det gjelder Forsvarets Langtidsplan 2013-2016.
Det er viktig for soldater og ansatte å være forsikret om kvalitet, kapasitet og fremdrift på det tilbud som skal forefinnes på Ørlandet.
Dette handler om påkrevd infrastruktur, oppdatert bygningsmasse, kontorer, forlegning til soldater, bolig eller pendlerhybler til ansatte, undervisningsbygg til skolevirksomheten, vedlikeholds anlegg, kennel til hunder mm. Dernest er det avgjørende for Norges beredskap at kostnadsbilde er klart og planer etablert.
Jeg vil sette pris på statsråden svar på hvordan Forsvarets langtidsplan følges opp på dette området.
Det er også ønskelig at statsråden i sitt svar omtaler tidspunktet for overføring av baseforsvaret alternativt forlengelse av tilstedeværelse på Rygge militære flyplass.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarsdepartementet utga iverksettingsbrev for den nye langtidsplanen 28. juni 2012. Forsvaret skal innen utgangen av 2014 avvikle Rygge som militær flystasjon, og 137. luftving skal nedlegges innen utgangen av 2016. Virksomhet flyttes til henholdsvis Reitan, Gardermoen og ny kampflybase på Ørland. Investeringskostnadene for etablering av ny kampflybase på Ørland og fremskutt operasjonsbase på Evenes er totalt sett beregnet til 4,85 mrd. kroner, jf. Prop. 1 S (2012-2013). Totalprosjektet er omfattende, og det er planlagt og budsjettert med investeringsutgifter i perioden 2013-2019.
Selv om Rygge flystasjon legges ned, vil det fortsatt være militær aktivitet på Rygge. Drift av et detasjement for taktiske transporthelikoptre og redningshelikopterberedskapen skal videreføres. Helikopterberedskapen med de taktiske transporthelikoptrene har fått økte bevilgninger og er utvidet slik at den fra 2013 også kan yte håndhevelsesbistand til politiet. På Rygge videreføres også Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01) med distriktstab. Støttefunksjoner avstemt med den militære virksomheten vil også videreføres på Rygge.
Forsvarssjefen gir i sin virksomhetsplan oppdrag til undergitte sjefer om videre oppfølging av omstillingen knyttet til langtidsplanen. For å lykkes i dette arbeidet må mange ulike satsninger, endringstiltak og prioriteringer som den nye langtidsplanen inneholder, og som henger nært sammen med hverandre, ses innenfor en helhet.
Generalinspektøren for Luftforsvaret har det videre ansvaret for konkret planlegging og implementering av tiltakene innenfor Luftforsvaret, hvor flytting av virksomhet fra Rygge bare er ett av flere tiltak i en nødvendig prosess for å prioritere Forsvarets operative virksomhet. Etableringen av en ny basestruktur for Luftforsvaret er den nye langtidsplanens mest omfattende og kompliserte grep. Blant de mange forhold generalinspektøren må ta stilling til for å sikre en god innfasing av det nye og fremtidsrettede Luftforsvaret, er de momenter representanten Schou nevner om kvalitet og kapasitet på infrastruktur og andre tilbud og fasiliteter for ansatte og mannskaper. Luftforsvaret arbeider fortsatt med å ferdigstille en helhetlig plan for omstillingen.