Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:668 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Rådet som styrte sikkerhetsopplæringen for fiskere er nedlagt og Sjøfartsdirektoratet som skulle ta over er ikke klare på ennå en god stund, i alle fall dersom oppslaget i FiskeribladetFiskaren av 19. desember 2012 medfører riktighet. Dersom det som fremkommer i artikkelen er korrekt, så er dette bekymringsfullt all den tid at dette burde være et prioritert område.
Kan statsråden redegjøre for hvor denne saken står i dag, og hvem som har det operasjonelle ansvaret per i dag?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Fiskeryrket er et risikabelt yrke, og Fiskeri- og kystdepartementet er opptatt av å bidra til bedre sikkerhet for fiskere. Sikkerhetsopplæring for fiskere er derfor et lovpålagt kurs og et nasjonalt viktig tiltak i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet innen fiskeryrket. Kravet om kursdeltakelse har siden 1989 vært hjemlet av forskriften FOR 1989-02-10 nr. 88: Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at innføringen av krav om sikkerhetskurs på 1980-tallet har redusert ulykkesbildet generelt og antall omkomne spesielt.
Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juli 1995 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personell), i kortform STCW-F konvensjonen, ble ratifisert av Stortinget i 2006. Konvensjonen trådte i kraft 29. september 2012, 12 måneder etter at det 15. landet hadde ratifisert den. Konvensjonen gir generelt påbud om grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt fiskefartøyspersonell og setter minimumskrav for personell på havgående fiskefartøy med en lengde på 24 meter og over.
Forskriften FOR 1989-02-10 nr. 88: Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere gir et rådgivende utvalg for sikkerhetsopplæring for fiskere ansvar til å utarbeide fagplan og eventuelle endringer av denne. Ikrafttredelsen av STCW-F konvensjonen 29. september 2012 medførte at enkelte ansvarsoppgaver ble tillagt Nærings- og handelsdepartementet ved Sjøfartsdirektoratet å administrere, herunder ansvaret for fagplanen. Sjøfartsdirektoratet utarbeider utkast til ny fagplan og kursstruktur i samråd med en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av alle berørte organisasjoner. Status for arbeidet er at utkast til fagplan er sendt på høring til organisasjonene som deltar i arbeidsgruppen.
Fagplanen vil bli fastsatt som en forskrift (kvalifikasjonsforskriften). Arbeidet har blitt noe forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen. Jeg har blitt informert om at det nå tas sikte på at forskriften vil bli fastsatt i løpet av første halvår 2013.
I spørsmålet etterlyses det også svar på hvem som har det operasjonelle ansvaret for sikkerhetsopplæringen for fiskere. Redningsselskapet er etter en anbudsrunde tildelt ansvaret for å tilby ambulerende sikkerhetskurs for fiskere første halvår 2013 i alle våre kystfylker. Kursene gjennomføres etter gjeldende fagplan. Tromsø maritime skole har fortsatt en rolle i forhold til å ivareta kontakten med kursdeltakerne, og bistår Redningsselskapet i deres arbeid.
Samlet sett er jeg trygg på at fiskerne også i 2013 tilbys et sikkerhetskurs som gir en god opplæring i tråd med de nasjonale og internasjonale krav som gjelder. Jeg har også full tillit til at Sjøfartsdirektoratet og de berørte organisasjonene bidrar til at den nye fagplanen ivaretar sikkerheten for fiskerne på best mulig måte.