Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:670 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan har statsråden forsikret seg om at midler som er gått til DSB og øving faktisk benyttes til øvingsvirksomhet og ikke til økning av antall ansatte?

Begrunnelse

En avgjørende faktor for å sikre kvalitet og kompetanse ved ulykker, kriser og terror er øvelse. Fokus på øvelse i nødetatene er blitt enda sterkere etter terrorangrepet 22. juli. Sivilforsvaret utgjør en kritisk støttefunksjon til nødetatene ved slike hendelser og har tilsvarende behov for øvelser. Sivilforsvarets øvingsfrekvens har de siste årene vært svak på grunn av omstilling og for lite midler til øvelse. Dette er varslet rettet opp i 2013. Det er også gitt ekstra midler til DSB i budsjettet som skal gå til øving.
I foreløpig disponeringsskriv til Sivilforsvarsdistriktene fremgår det at øvingsfrekvensen skal utgjøre øving av 63 % av distriktenes plantallstyrke. Utgangspunktet er at alle skal øves.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det vises til Prop 1 S (2012-2013) for Justis- og beredskapsdepartementet (JD), hvor Regjeringen foreslår en økning av bevilgningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med 45 mill. kroner. I denne økningen inngår: a) En fortsatt satsing på øvelser på alle nivåer i offentlig forvaltning. En styrking av DSB vil muliggjøre gjennomføring av større og ressurskrevende nasjonale og tverrsektorielle øvelser. b) Styrking av DSB for å understøtte JDs tilsyn med departementenes beredskapsarbeid, herunder for å sikre at kritiske samfunnsfunksjoner er ivaretatt. c) Økt vekt på å utvikle nasjonale planverk og styrke arbeidet med oversikt over risikoforhold i samfunnet. d) Styrking av DSB knyttet til å begrense tilgangen av kjemikalier.
Det tilligger departementet å påse at bevilgningsøkningen til DSB blir brukt til de formål som er angitt. Departementet vil gjennom tildelingsbrevet, styringsdialogen og rapporteringen i 2013 avkreve resultater av de aktivitetene som følger av bevilgningen på kort sikt, samt planlegge evalueringer for registrering av effekter på lang sikt.
På oppdrag fra JD utarbeider DSB en nasjonal rammeplan for sivile nasjonale øvelser, som bl.a. beskriver scenariovalg, øvingsform og rammer for øvelsene i perioden 2012-2016. DSB utarbeider videre årlige nasjonale øvingskalendere som viser en oversikt over planlagte og avholdt øvelser. Departementet vil i dette arbeidet påse at de intensjonene som ligger i bevilgningsøkningen, bl.a. i forhold til større nasjonale og tverrsektorielle øvelser, blir innarbeidet og gjennomført.
Det gjennomføres også internasjonale øvelser. Norge skal i år være vertskap for Øvelse Barents Rescue, som er et samarbeid mellom Finland, Russland, Sverige og Norge. Målet for øvingssamarbeidet er å forenkle og bedre kommunikasjon, koordinering og samarbeid mellom land og sivil-militære enheter som kan bli involvert i kriser i regionen.