Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:692 (2012-2013)
Innlevert: 21.01.2013
Sendt: 21.01.2013
Besvart: 30.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Dagens Næringsliv har 17. januar en sak om Skattekrims fokus på mva-svindel med gull. Svindelen foregår ved at svindlerne krever inn utgående mva urettmessig, og det er snakk om store beløp.
Vil finansministeren vurdere enten fjerning av mva på gull, innføring av omvendt avgiftsplikt på gull, eller eventuelle andre tiltak for å forebygge denne typen økonomisk kriminalitet?

Begrunnelse

Det ble i 2009 innført omvendt avgiftsplikt på klimakvoter i Norge og EU fordi det var utstrakt mva-svindel med slike kvoter. Omvendt avgiftsplikt innebærer at dette leddet i omsetningskjeden beregner både utgående mva for selger og inngående mva for seg selv, slik at dette går i null og man eliminerer pengestrømmen.
Slikt system er innført i bygg- og anleggsbransjen i Sverige nettopp for å hindre mva-svindel i denne bransjen. Det ble også vurdert av regjeringen og Stortinget ifbm. revidert nasjonalbudsjett våren 2012, men forkastet av stortingsflertallet bestående av regjeringspartiene.
Jeg viser også til mitt skriftlige spørsmål dokument 15:1023 (2008-2009) til finansminister Kristin Halvorsen der jeg ba om begrunnelsen på mva på gullbarrer. Finansministeren svarte da at hun hadde bedt Skattedirektoratet vurdere å endre dagens regelverk. Jeg ønsker derfor svar på hva som kom ut av denne vurderingen og om dette eventuelt holdningen har endret seg hos skattemyndighetene per i dag.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merverdiavgiften er en av velferdsstatens viktigste inntektskilder. Både internasjonalt og i Norge avdekkes det hvert år merverdiavgiftssvindel, men likevel gir merverdiavgiften stabile og sikre inntekter til statskassen. Å bekjempe forsøk på å unndra midler fra fellesskapet, har alltid høy prioritet. Skatteetatens og Toll- og avgiftsetatens erfaringer er at den profesjonelle merverdiavgiftssvindelen i økt utstrekning skjer gjennom transaksjoner i organiserte nettverk. I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er det derfor forutsatt at etatene skal intensivere kontrollen med merverdiavgiftssvindel som skjer gjennom organiserte nettverk.
I artikkelen ”Slår til mot gullsmuglere” i Dagens Næringsliv torsdag 17. januar 2013, som representanten Rytman viser til, framgår blant annet at Skatt Øst og Tollvesenet har avdekket fem nettverk som skal ha solgt smuglet gull for minst 130 millioner kroner i Norge.
For å sette en stopper for profesjonell merverdiavgiftssvindel som skjer gjennom organiserte nettverk er det, foruten den målrettede kontroll som pågår i Skatteetaten i samarbeid med Toll- og avgiftsetaten, viktig at Finansdepartementet løpende vurderer merverdiavgiftsregelverket for å se om det er godt rustet til å møte disse utfordringene. Ved siden av å være en nasjonal utfordring, er dette også en internasjonal utfordring, og vi følger i så måte godt med på hva andre land gjør for å motvirke slik svindel.
Et eksempel på endringer i merverdiavgiftsloven med formål å motvirke denne type merverdiavgiftssvindel er endringen som fant sted i 2010. Som et hastetiltak ble det den gang innført såkalt omvendt avgiftsplikt knyttet til handel med klimakvoter. Dette ble også gjort i flere andre land.
I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er det varslet at det skal vurderes om opplysningsplikten for næringsdrivende ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret og ved innsending av merverdiavgiftsoppgaver bør utvides, samt om prosessen knyttet til registrering i merverdiavgiftsregisteret bør reguleres nærmere. Med andre ord arbeides det kontinuerlig med disse utfordringene.
Som representanten Rytman er kjent med, hadde Finansdepartementet fokus på problemstillingen knyttet til merverdiavgift på gull også i 2009. Sammenlignet med de kontrollopplysninger som lå til grunn for vurderingene den gang, synes svindelen i økende grad nå å skje gjennom organiserte nettverk. Som belyst gjennom artikkelen representanten Rytman viser til, har Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten oppmerksomheten rettet på nettopp denne utviklingen i sitt kontrollarbeid.
Videre pågår det en vurdering i samarbeid med Skattedirektoratet om det er grunn til å vurdere materielle regelverksendringer direkte rettet mot merverdiavgiftssvindel med gull.