Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:679 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 23.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Fra 01.01.15 skal uførepensjonister skatte som lønnstagere. Økt skatt skal kompenseres ved et bruttotillegg i folketrygdytelsen slik at resultatet etter skatt opprettholdes som før. Uførepensjonister med offentlig tjenestepensjon blir utsatt for samordning. Når skattekompensasjonen legges på ytelsen fra Nav - folketrygden - vil samordningsfradraget øke.
Hvordan skal skattekompensasjonen beregnes og praktiseres slik at samordningsfradraget ikke fører til tap for pensjonisten?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Fra 2015 erstattes folketrygdens uførepensjon av en ny uføretrygd. Den nye uføretrygden skal skattlegges som lønnsinntekt, mens dagens uførepensjon skattlegges som pensjonsinntekt. Bruttonivået i ny uføretrygd er høyere enn dagens uførepensjon, og ny uføretrygd etter skatt er i gjennomsnitt noe høyere enn dagens uførepensjon etter skatt. Det er lagt opp til at de som mottar uførepensjon fra folketrygden ved utgangen av 2014 skal få omregnet uførepensjonen til ny uføretrygd på en slik måte at de får den samme inntekten etter skatt som tidligere.
Arbeidsdepartementet arbeider nå med å utforme forslag til en ny uføreytelse i de offentlige tjenestepensjonsordningene som er tilpasset den nye uføretrygden i folketrygden. Det er vedtatt at uførepensjon også fra andre ordninger enn folketrygden skal skattlegges som lønn. Den nye uføreytelsen utformes med siktemål om at skatteendringen ikke skal føre til redusert kjøpekraft for offentlig ansatte.
Som en del av arbeidet med forslaget til ny uføreytelse i de offentlige tjenestepensjons-ordningene, vil departementet også foreslå regler for personer som mottar uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning i dag. Det er altså foreløpig ikke fastsatt eller foreslått regler for hvordan dette skal beregnes og praktiseres.