Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:684 (2012-2013)
Innlevert: 18.01.2013
Sendt: 18.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Mener statsråden at Norge på bakgrunn av det kunnskapsgrunnlaget vi har nå er godt nok til å skulle tillate bytte av biologiske legemidler på apotek, eller vil statsråden sørge for at så ikke skjer før det er en bred faglig tilslutning til dette?

Begrunnelse

Regjeringen har nettopp lagt frem stortingsmeldingen "God kvalitet - trygge tjenester" hvor de foreslår tiltak for å øke pasientsikkerheten i Norge. Samtidig leser vi i mediene at et forslag om bytte av biologiske legemidler i apotek har skapt stor diskusjon og bekymring nettopp rundt pasientsikkerhet. Det er ennå ingen andre land som har gått til et slikt skritt, og Frankrikes nasjonalforsamling satte så sent som 3. desember en stopper for bytte av biologiske legemidler i apotek. Det er derfor grunn til å sette spørsmålstegn ved om Norge som første land skal åpne for bytte av denne typen legemidler. Undertegnede ser ikke bort i fra at bytte av biologiske legemidler på sikt kan la seg gjøre, men mener definitivt at kunnskapsgrunnlaget for å fatte en slik beslutning på nåværende tidspunkt er alt for svakt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Statens legemiddelverk har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vurdert om det bør gjøres endringer i reguleringen av byttbarhet og pris for biologiske og biotilsvarende legemidler. Legemiddelverket oversendte i november 2012 en rapport til departementet med anbefaling om at apotekloven endres slik at det foreligger en hjemmel for å vedta at biologiske og biotilsvarende legemidler kan byttes på apotek. Forutsetningene for eventuelt bytte vil være at Legemiddelverket har vurdert det aktuelle legemidlet som medisinsk likeverdig og at bytte i apotek vil være trygt for pasienten.
De siste årene har det kommet flere biotilsvarende legemidler på markedet. Den europeiske godkjenningsprosedyren sikrer at biotilsvarende legemidler har tilsvarende effekt og sikkerhet som originalen. Blant de 50 mest solgte legemidlene i Norge er det 19 biologiske legemidler, og andelen er økende. Flere av disse legemidlene mister patentbeskyttelsen i tiden som kommer og vil trolig få konkurranse fra biotilsvarende legemidler. Per i dag finnes det biotilsvarende legemidler til tre ulike virkestoff.
Det er bred enighet om at helsetjenestens begrensede ressurser ikke bør benyttes til å finansiere kostbare, gamle legemidler som ikke lenger er patentbeskyttet. Prisen på slike legemidler må derfor ned for å frigjøre midler til bl.a. nye og innovative legemidler.
Legemiddelindustrien har en legitim interesse i å tjene penger. Det er derfor naturlig at industrien motsetter seg tiltak som reduserer deres inntjening. Innføring av generisk bytte i apotek i forbindelse med ny apoteklov i år 2000 ble møtt med sterk motstand fra legemiddelindustrien, og det er ikke overraskende at industrien er negativ til bytte av biologiske og biotilsvarende legemidler i apotek.
Departementet vil med utgangspunkt i Legemiddelverkets rapport vurdere hensiktsmessige tiltak for å sikre at det ikke betales unødvendig mye for gamle legemidler som ikke lenger har patentbeskyttelse, men hensynet til pasientsikkerheten veier selvsagt svært tungt i en slik vurdering. Innføring av bytte i apotek er imidlertid ikke det viktigste tiltaket for å sikre at biotilsvarende legemidler tas i bruk. En stor andel av de biologiske legemidlene benyttes innenfor sykehusene, og her er det legene på sykehuset som styrer hvilket legemiddel som blir brukt og hva som er faglig forsvarlig.
Jeg vil avslutningsvis påpeke at innføring av bytte av biologiske og biotilsvarende legemidler i apotek krever en endring av apotekloven, og det vil derfor eventuelt være Stortinget som til slutt må ta stilling til om bytte i apotek er et ønsket virkemiddel for å oppfylle de legemiddelpolitiske målsetningene.