Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:688 (2012-2013)
Innlevert: 18.01.2013
Sendt: 21.01.2013
Besvart: 30.01.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I sitt svar på skriftlig spørsmål Dok. 15:520 (2012-2013) uttrykker statsråd Liv Signe Navarsete at kommunesektoren har lang erfaring med konkurranseutsetting, særlig tekniske tjenester som drift og vedlikehold av vei og renovasjonsområdet. Samtidig sier statsråden at dette ikke egner seg på andre områder, som for eksempel helse og omsorg.
Kan statsråden begrunne hvorfor konkurranseutsetting egner seg på noen områder innen kommunal tjenesteproduksjon, men ikke på andre?

Begrunnelse

Spørreren viser til statsrådens svar på Dok. 15:520 (2012-2013) vedrørende konkurranse i kommunal velferdsproduksjon. Som statsråden skriver i sitt svar har kommunesektoren lang erfaring fra konkurranseutsetting og har frihet til å gjennomføre slik konkurranseutsetting, på prinsipielt grunnlag.
Statsråden betoner i sitt svar at det synes å være forskjell mellom sektorene om hvilke tjenester som egner seg for konkurranseutsetting. Samtidig uttrykker også statsråden at kommunene selv kan velge hvordan man organiserer disse tjenestene.
Kommunene kan, ifølge statsråden, altså organisere sine tjenester slik de vil, med mandat fra sin befolkning. Men fordi regjeringen mener at noen tjenester ikke kan organiseres slik kommunene selv måtte ønske, for eksempel innen helse og omsorg, synes resonnementet å hvile på et sviktende grunnlag.
Spørreren merker seg også at statsråden i sitt svar på Dok. 15:520 (2012-2013) opplyser om at regjeringen skal legge frem en strategi for innovasjon i kommunesektoren, og at denne strategien innebærer at regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med å utvikle nye løsninger, også i samarbeid med private og frivillige eller lokalsamfunnet generelt. Derfor undrer spørreren på om denne strategien også innebærer en annen tilnærming til konkurranseutsetting som et godt verktøy for å fremme innovasjon, også innen helse og omsorgssektoren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er avgjørende for kommunenes legitimitet at tjenesteytingen innenfor de tunge velferdssektorene er pålitelig, forutsigbar og av god kvalitet. Fleksibilitet i tjenesteytingen er også viktig, særlig i omsorgssektoren hvor behovene til den enkelte endres raskt. Regjeringen mener disse hensynene best ivaretas ved at kommunene selv produserer disse tjenestene.