Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:693 (2012-2013)
Innlevert: 21.01.2013
Sendt: 21.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden vurdere å endre dagens regelverk slik at en person som oppfyller vilkårene for å kunne søke om å få stønad til anskaffelse av bil, i henhold til motorkjøretøygruppe 1 i folketrygdloven, skal få behandlet søknaden, selv om bilen personen eier på søknadstidspunktet er nyere enn det kravet regelverket setter og som i dag er 11 år?

Begrunnelse

Jeg har fått en henvendelse fra en mann vedrørende avslag på stønad til anskaffelse av bil. Bilen han hadde tilfredsstilte ikke hans behov på grunn av at hans helsetilstand endret seg i 2010/11 da han ble erklært 100 % ufør. Dagens regelverk for å få godkjent stønad til anskaffelse av bil for personer med varig nedsatt funksjonsevne, er at bilen må være over 11 år gammel eller ha kjørt 150 000 km for at man kan få innvilget stønad til bil. Dette betyr at en person som oppfyller kravet for å få stønad til kjøp av bil, ikke får behandlet søknaden fordi bilen personen eier er for ny eller ikke er gått langt nok i henhold til reglene. NAV vil på denne bakgrunn ikke innvilge søknaden, og avslår uten å ha tatt stilling til saken i henhold til NAV sitt vedtak. Dette føles for den enkelte svært urettferdig og betyr at man må selge den bilen man har, for så å søke på nytt for å få behandlet søknaden sin. Dette virker svært ufornuftig og heller ikke veldig samfunnsnyttig. Hele poenget med denne ordningen er jo å sørge for å opprettholde den enkelte sin livskvalitet og unngå en isolert hverdag.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Så vidt jeg forstår, dreier spørsmålet seg om reglene om gjenanskaffelse av stønad til bil. Dette er regulert i forskrift om stønad til motorkjøretøy.
Bilordningen ble endret fra 1. mars 2003. Det blir nå gitt et tilskudd til personer som fyller vilkårene for rett til bilstønad, men som ikke kvalifiserer til stønad i gruppe 2 (spesielt tilpassede kassebiler). Dette tilskuddet kan fritt benyttes av stønadsmottakeren til å kjøpe seg den bilen han eller hun ønsker. Dersom behovet endrer seg i løpet av stønadsperioden, står man fritt til å bytte bil for egen regning og delvis finansiere dette ved å selge bilen man kjøpte for tilskuddet.
Det kan gis gjenanskaffelse av bil etter 11 år, alternativt etter 8 år dersom man har fått stønad til bil for å kunne fungere i arbeidslivet. Kilometergrensen representanten viser til, er fjernet fra regelverket fra 1. juli 2012 når det gjelder gruppe 1, slik at det nå kun er tiden som har gått fra sist stønad som er relevant.
Det er også gitt et unntak fra kravet om brukstid i dagens regelverk. Dersom man har stønad til bil i gruppe 2, kan man få stønad til ny bil uavhengig av brukstiden dersom endringer i helsetilstanden nødvendiggjør dette. Dersom man har fått stønad til bil i gruppe 1, er vilkåret at man må fylle kriteriene for rett til bil i gruppe 2.
Dagens bilordning er en fleksibel ordning som gir brukerne en frihet både i valg av bil, og også til muligheten til å bytte bil for egen regning i løpet av stønadsperioden. Tidligere hadde man ikke denne muligheten.
Ordningen vi har i dag ble altså innført i 2003, og vi har gjennom disse årene høstet en del erfaringer med ordningen. Jeg tok derfor våren 2012 initiativ til at ordningen skulle evalueres. Evalueringen ble gjennomført av ekstern evaluator, og jeg mottok denne høsten 2012. Departementet jobber nå med å følge opp denne evalueringen, og vurderer i den sammenheng hvorvidt dagens ordning fungerer tilfredsstillende, og etter intensjonen.
Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en redegjørelse for dette når arbeidet er sluttført.