Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:727 (2012-2013)
Innlevert: 28.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 12.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hvor mye har hvert enkelt bompengeselskap fått av statlige midler over statsbudsjettet for årene 2006 til 2012, hvilke bompengeselskaper vil få statlige midler i 2013 og hvor mye, hvilke bompengeprosjekter har fått forsinket statlig betaling i forhold til vedtatt plan, og hvilke konsekvenser har dette eventuelt hatt for finansieringskostnadene betalt av bilistene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Representanten Hoksrud etterspør blant annet hvor mye statlige midler hvert enkelt bompengeselskap har fått i årene 2006-2013. Det må innledningsvis påpekes at bompengeselskapene ikke blir tildelt statlige midler. Disse tildeles konkrete prosjekter gjennom bevilgninger til Statens vegvesen.
Statens vegvesen er ikke pålagt å utarbeide historiske oversikter over statlige bevilgninger knyttet til enkeltprosjekter. Vedlagt følger imidlertid en uoffisiell oversikt over vedtatte bompengeprosjekter på riksvegnettet med tildelinger i perioden 2010-2013. Det vil være svært ressurskrevende å fremskaffe tall for perioden før dette. Av oversikten framgår også opprinnelige finansieringsplaner for denne perioden. For prosjekter der det ikke foreligger slike planer, er Statens vegvesen handlingsprogram for perioden 2010-2013 lagt til grunn. For at tallene skal være sammenlignbare, er bevilgingene i 2013 oppgitt ekskl. forutsatt kompensasjon for økt merverdiavgift.
I bompengeproposisjonene følger finansieringsplanene som hovedregel periodeinndelingen i Nasjonal transportplan. Dette innebærer i praksis en konkretisering av rammene for inneværende/kommende fireårsperiode og etterfølgende seksårsperiode. Det framgår følgelig ikke når de statlige midlene er planlagt bevilget innenfor disse periodene. Dette forutsettes avklart gjennom de årlige budsjetter.
Vedlagte tabell viser avvik mellom opprinnelig finansieringsplan og faktiske tildelinger for flere av prosjektene, både når det gjelder statlige midler og ekstern finansiering. Årsakene til avvik varierer fra prosjekt til prosjekt. Etter mitt syn er sikring av rasjonell framdrift for alle igangsatte vegprosjekter viktigere enn den årlige fordelingen mellom statlige midler og bompenger. Finansiering med bompenger gir en ekstra fleksibilitet som bør benyttes selv om tidlig uttak av bompenger fører til økte finansieringskostnader. Finansieringskostnadene er jevnt over lavere enn det som legges til grunn i den enkelte sak som bygger på en rentesats på 6,5 %. Totalt sett vil dette likevel utgjøre en svært liten andel av de samlede finansieringskostnadene ved bompengefinansiering.

Vedlegg til svar: