Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:691 (2012-2013)
Innlevert: 18.01.2013
Sendt: 21.01.2013
Besvart: 29.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Turistnæringen er avhengig av å kunne tilby tilreisende en helhetlig transportpakke. Løyvehavere, i for eksempel Bergen, har uttrykt fortvilelse over Hordalands praktisering av regelverket, fordi dette medfører at de må frakte passasjerer mellom flyplass og hurtigbåt i Bergen i store busser, selv når det bare kommer få passasjerer hver gang.
Vil ministeren vurdere tiltak som kan hjelpe turistnæringen med tillatelser til å frakte passasjerer på mer miljøvennlig og hensiktsmessig måte?

Begrunnelse

Tolkningen av regelverket for turløyver og selskapsvognløyver administreres av fylkene, men regelverket er utarbeidet nasjonalt for mange år siden.
Det ser ut til at praktiseringen av regelverket skjer noe ulikt i forskjellige fylker, og at Rogaland og Akershus eksempelvis har en annen praktisering enn hva som er tilfellet i Hordaland. For løyvehavere i Hordaland medfører den rigide praksisen at de må frakte 2-4 passasjerer med buss. Med et totalt antall turister oppe i cirka 6000 turister i året, så betyr dette en stor ekstrabelastning på bymiljøet i Bergen og for klimautslipp, i tillegg til en stor ekstrakostnad økonomisk. Og dette kun fordi dagens regelverk tillater det som er å anse som "eksklusiv bil" til slik bruk.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Slik jeg forstår spørsmålet, gjelder det et ønske fra noen som har løyve for turvogn om å kunne bruke personbil til å utføre persontransporten i tilfeller hvor man har påtatt seg oppdrag som bare omfatter 2-4 personer. Jeg forstår det og slik at man tenker seg å bruke det som kalles selskapsvognløyve i yrkestransportforskriften, eventuelt også slik at det lempes på kravet til ”eksklusivt materiell”.
I dag kan alle som legger frem tilfredsstillende politiattest, oppfyller krav om teoretisk kompetanse og kan stille økonomisk garanti ta ut så mange løyver man ønsker for å kunne drive turbiltransport med kjøretøy registrert for mer enn 8 passasjerer. Dvs. at slike løyver gir adgang til å drive yrkestransport med alt fra ”minibusser” og opp til de største bussene, men ikke med personbiler.
Den som skal drive yrkestransport av personer med kjøretøy av personbilstørrelse, må ha behovsprøvd løyve for drosje eller for selskapsvogn. Det er fylkeskommunene som løyvemyndighet som vurderer om det er behov for slike løyver, og som deretter kunngjør ledige løyver og tildeler dem til den som er best kvalifisert.
For selskapsvogner er det fastsatt i forskriftene at det ved drift av selskapsvogn bare må brukes ”eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten”. Selskapsvogner, eller ”limousin” som det gjerne kalles, skal dekke en nisje i transportmarkedet for transport med kjøretøy uten reklameplakater, taklykt og annen uniformering som er vanlig eller påbudt brukt for drosjer. Grunnen til at slike løyver er behovsprøvde og skal utføres med ”eksklusive” personbiler, er konkurranseflaten mot drosjer. Om det ikke var satt noe krav til eksklusivitet ville konkurranseflaten mot drosjer vært ennå større.
Både bestillere og operatører av ulike løyvetyper må forholde seg til de løyveregler som setter rammene for de ulike virksomhetene. Så lenge vi finner det formålstjenelig å opprettholde behovsprøving av løyveordningene for transport med personbil, anser jeg det som uaktuelt å legge opp til ordninger som åpner for at turbilnæringen kan drive transport med personbiler, og dermed undergrave behovsprøvingen av drosje- og selskapsvognløyver.