Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:689 (2012-2013)
Innlevert: 18.01.2013
Sendt: 21.01.2013
Besvart: 28.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): NVE har nylig fremlagt anbefalinger om konsesjonsområder for havvind samt fått OD m.fl. til å jobbe med petroleumsvirksomhet utenfor Jan Mayen.
Kan statsråden gi en oversikt over hvor mye ressurser (årsverk og kroner) som er brukt på de to oppgavene?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I 2011 ga departementet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å utarbeide en strategisk konsekvensutredning for havvind i Norge. I den forbindelse ble det bevilget totalt 20 mill. kroner ekstra til NVE over to år (2011 og 2012). Prosjektet er nå avsluttet, og regnskapet viser at NVE har benyttet i overkant av 12 mill. kroner på utredningen. Det overskytende beløpet vil bli tilbakeført. NVE har totalt brukt om lag 6 årsverk som i hovedsak har vært lønnet fra de tildelte prosjektmidlene. Arbeidet med den strategiske konsekvensutredningen har derfor ikke gått på bekostning av NVEs muligheter til å løse ordinære oppgaver.

Petroleumsvirksomhet utenfor Jan Mayen
Ved behandlingen av forvaltningsplanen for Norskehavet, St. meld nr. 37 (2008-2009), sluttet Stortinget seg til å igangsette en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen.
En åpningsprosess er regulert gjennom Petroleumsloven og består av to hovedelementer. Den ene delen er kartlegging av geologien og ressurspotensialet i området. Den andre delen er en konsekvensutredning.
Stortinget har bevilget 100 mill. kroner til innsamling av seismikk og en vurdering av potensialet for olje og gass i havområdene ved Jan Mayen. Arbeidet er utført av Oljedirektoratet.
Stortinget har videre over flere år i sum bevilget anslagsvis 19 mill. kroner til arbeidet med konsekvensutredningen for Jan Mayen. Det gis et anslag fordi bevilgninger fra Stortinget ikke har vært øremerket for Jan Mayen, men også har omfattet konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst samt arbeidet med Kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. Videre er det ved offentlige anskaffelser gjort innkjøp av tjenester til flere av de ovennevnte prosessene samtidig. Det er derfor ikke mulig å gi et eksakt beløp for Jan Mayen.
I tillegg har det påløpt arbeidstid i Olje- og energidepartementet samt i underliggende etater som har utarbeidet fagrapporter (Oljedirektoratet, Gassco og NVE) til konsekvensutredningen for havområdene ved Jan Mayen, i alt anslått til om lag 4 årsverk.