Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:706 (2012-2013)
Innlevert: 23.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Besvart: 01.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Kols-koffertprosjektet ved Dalane Distriktsmedisinske senter i Egersund er vedtatt avviklet fra 1. mars. SUS har ikke prioritert penger til å overta og drive prosjektet videre på tross av at prosjektet har tverrpolitisk støtte i Stortinget og har mottatt lovord fra ulike delegasjoner som har vært på besøk, blant annet fra øverste politiske myndigheter innenfor helsesektoren.
Vil statsråden ta initiativ til at prosjektet kan videreføres og pasientene får beholde sitt tilbud mens det evalueres med sikte på en mer varig løsning?

Begrunnelse

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2013 har en enstemmig helse- og omsorgskomité i Innst. 11 S (2012-2013), kap. 761 Omsorgstjenester, post 21 Spesielle driftsutgifter skrevet følgende merknad:

"Komiteen vil vise til at forsøksprosjektet med kols-koffert ved Dalane distriktsmedisinske senter er et godt eksempel på hvordan innovasjon bidrar til å ta vare på kroniske pasienters behov, slik en samlet komité bemerket i Innst. 422 S (2010-2011)."

Kols-pasientene har tidligere vært en gruppe som ikke har vært høyt prioritert og som opptok mange sengeplasser i Rogaland. Dette var en del av bakgrunnen for beslutningen om kols-koffertprosjektet. Fremtidens helsevesen vil sannsynligvis i ennå større grad benytte seg av teknologiske tjenester som kan bidra til å sette pasientene i sentrum i forhold til både trygghet, tjenester og kvalitet, men som også gir kostnadseffektive resultater.
Jeg tillater meg å håpe at helse- og omsorgsministeren ser verdien av kontinuitet i prosjektet for pasientenes del, og for å beholde og vedlikeholde kompetansen knyttet til kols-koffertprosjektet mens prosjektet evalueres.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Å utvikle tjenestene til kronikergrupper er et prioritert område for denne regjeringen. Dette er et kjerneelement i samhandlingsreformen. Vi må forebygge, og samtidig sørge for at pasienter med KOLS-sykdom blir fulgt opp tett. Til våren legger jeg frem to stortingsmeldinger – en om folkehelse og en om innovasjon i omsorg. Her vil forebygging, effektiv rehabilitering og et sammenhengende behandlingstilbud til kronikergrupper, slik som KOLS-pasienter, være viktige temaer.
Tiltakene i samhandlingsreformen gir KOLS-pasienter en bedre hverdag. Mange KOLS-pasienter har opplevd hyppige innleggelser på sykehus, og det kan være en påkjenning. Nå har kommunene fått økonomiske insentiver til å bygge opp alternative tilbud i kommunen, slik at innleggelse på sykehus kan unngås så langt det er forsvarlig.
Kommunene har fått midler til å bygge opp det vi kaller øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud. Det vil si at kronikere som KOLS-pasienter, kan få akutt hjelp i nærheten av bosted. Mange vil dermed slippe påkjenningen av en sykehusinnleggelse.
Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge sykdommer, og er også avgjørende for KOLS-pasienter med behov for å opprettholde lungekapasitet. Det hever livskvaliteten. Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått penger til å opprette frisklivssentraler. Her får kronikere veiledning i alt fra kosthold til røykeslutt, og tilbud om fysisk aktivitet. I 2009 hadde 70 kommuner etablert frisklivssentraler, og to år senere var tallet doblet. Svært mange kommuner har altså dette tilbudet i dag, og flere er på vei.
Den nye fastlegeforskriften understreker fastlegenes ansvar for tett oppfølging av kronikere. Dette gir trygghet og mer tilgjengelig hjelp.
I 2013 har vi satt av 30 mill. kroner som kommunene skal bruke til å utvikle gode modeller for hverdagsrehabilitering og behandling av kronikere, slik som KOLS-pasienter.
Helsedirektoratet har nylig laget nye nasjonale faglige retningslinjer og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols. Denne gir blant annet føringer for tidlig diagnostisering hos fastlegene. Direktoratet jobber med at dette blir tatt i bruk i kommunene.
KOLS-koffert-prosjektet i Dalane har fått statlige utviklingsmidler i 2010, 2011 og i 2012. Jeg har vært i kontakt med Helse Vest RHF og bedt om status i saken. De opplyser at KOLS-koffert-prosjektet ikke er nedlagt, men har gått over i en evalueringsfase. Videre opplyses det at når resultatene er klare, vil Helse Stavanger HF vurdere om det er aktuelt å rulle dette ut i større skala for å dekke hele befolkningen i området.
Jeg har tillit til at Helse Vest RHF følger opp effektive tiltak som kan bidra til å utvikle helsetjenesten i samarbeid med kommunene i regionen og som en del av samhandlingsreformen.