Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:707 (2012-2013)
Innlevert: 23.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Besvart: 30.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Ser statsråden urimeligheten av og konkurransevridningen i forhold til norske næringsdrivende som ligger i at utenlandske arbeidstakere med fast jobb i Norge kan benytte utenlandsk registrert bil, så lenge de kan vise til familie i hjemlandet som de besøker, og således slipper å betale bilavgifter?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det klare utgangspunkt er at kjøretøy som skal benyttes i Norge må utstyres med norske kjennemerker, og det må betales norske avgifter. Fra dette utgangspunkt er det gjort unntak for personer som bor utenfor Norge, og for personer som bor her for en tidsbegrenset periode (i utgangspunktet ett år).
”Personer som bor utenfor Norge” omfatter blant annet turister og pendlere, og det er vel først og fremst pendlerne som spørsmålet fra representanten Leirstein retter seg mot. Pendlere kan ta med bil fra der de bor når de er i Norge. De fleste land det er naturlig å sammenligne seg med har tilsvarende regler. De vil si at personer bosatt i Norge kan ta med seg sine norskregistrerte kjøretøy når de pendler til utlandet.
Hvor en person er bosatt er regulert i forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandskregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften). Regelverket er utformet slik at det ikke er enhver type familie i utlandet som gjør det mulig å kjøre utenlandsk bil her. Personen må ha ektefelle og/eller mindreårige barn i utlandet. Det kreves også at disse besøkes regelmessig. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker at personer som pendler til den nære familien sin i utlandet, skal ha mulighet til å ha med seg bilen sin hit. For å motvirke misbruk og forskjellsbehandling setter regelverket imidlertid bestemte vilkår. Motorvogn som innføres avgiftsfritt i henhold til midlertidigforskriften, skal kun benyttes midlertidig og senere gjenutføres. Regelverket stiller også krav om at bilen skal tas med ut når personen ikke er i Norge. Det forutsettes derfor at personene det gjelder, bruker bilen sin til å kjøre frem og tilbake mellom familien sin i utlandet og Norge.
Dersom en utenlandskregistrert motorvogn benyttes i strid med regelverket, skal merverdiavgift og engangsavgift betales. Overtredelse av regelverket kan også føre til ileggelse av administrativt tillegg eller anmeldelse.