Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:708 (2012-2013)
Innlevert: 23.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 31.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Mener statsråden at dagens system med å kontrollere godkjent forsikring og EU-kontroll på utenlandske biler i Norge anses godt nok?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Kravene til et kjøretøys tekniske stand sikres i EU-/EØS-området primært gjennom periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll). Den periodiske kontrollen skal gjennomføres i kjøretøyets registreringsland og medlemsstatene er gjennom EU-direktiv forpliktet til å sikre at kontrollen gjennomføres.
I tillegg er kontroll langs veg et viktig virkemiddel for å ivareta en forsvarlig teknisk tilstand på kjøretøyparken. Et kjøretøy vil uavhengig av registreringsland kunne bli stoppet for kontroll langs veg i de EU-/EØS-land kjøretøyet trafikkerer.
Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er forpliktet til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). TFF har avtaler med tilsvarende foreninger i 45 land. Dersom en motorvogn fra et av avtalelandene gjør skade i Norge, skal TFF eller den TFF har bemyndiget, behandle og gjøre opp skaden på vegne av det utenlandske forsikringsselskapet som har ansvarsforsikringen på motorvognen (Grønt Kort-systemet).
En uttømmende kontroll utover de tiltakene som er nevnt over, av hvorvidt utenlandske kjøretøy har godkjent forsikring og om de har gjennomført og fått godkjent periodisk kjøretøykontroll i sitt hjemland, er imidlertid vanskelig å gjennomføre rent praktisk. Kommisjonen har lagt frem et forslag om å innskjerpe og samordne de tekniske kontrollene av kjøretøy, både periodisk (EØS-kontrollen) og utekontrollene. Jeg legger til grunn at dette vil sikre den tekniske tilstanden for utenlandske kjøretøy bedre og lette vår nasjonale kontroll av slike, dersom forslaget blir vedtatt.
Avslutningsvis vil jeg nevne at det også arbeides med å bedre mulighetene for gjensidig utveksling av opplysninger fra og til nasjonale myndigheter innen EØS-området om kjøretøy registrert i disse landene. Det er inngått en intensjonsavtale om tilslutning fra Norges side. Ferdigstillelse av de nødvendige tekniske løsningene ligger imidlertid noe frem i tid for de fleste av avtalelandene.