Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:709 (2012-2013)
Innlevert: 23.01.2013
Sendt: 24.01.2013
Besvart: 01.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til spørsmål i stortingets spørretime 23.2.2013 om sikkerhet og beredskap på Bergensbanen og svarene gitt av statsråden. I forhold til beredskap og risiko knyttet til redningsarbeid og evakuering vinterstid på høyfjellet i vinterkulde, svarte statsråden at værforhold i større grad må avgjøre om tog sendes over fjellet. Målet for JBV og NSB bør jo være oppetid og ikke tog som ikke går. Havarikommisjonen anbefalte beredskapsmessig koordinering gjennom DSB.
Hvordan følges dette opp for å bedre beredskapen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet sendte 18. juni 2012 Havarikommisjonens rapport fra brannen på Hallingskeid til Justis- og beredskapsdepartementet til vurdering og oppfølging. Samferdselsdepartementet ble gjort kjent med at Justis- og beredskapsdepartementet oversendte rapporten til DSB 23. juli 2012. DSB ble bedt om å vurdere og eventuelt følge opp Havarikommisjonens sikkerhetstilrådning og øvrige opplysninger i Havarikommisjonens rapport innen eget ansvarsområde. DSB er, med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven, nasjonal brannmyndighet og sentral tilsynsmyndighet overfor kommunale brann- og redningsvesen. Justis- og beredskapsdepartementet ble orientert om DSBs vurderinger og forslag til videre oppfølging i brev av 10. oktober 2012.
Beredskapen på høyfjellet krever god samordning av samfunnets ressurser. Jernbane- verket og NSB har ansvaret for å minimalisere risikoen for at ulykker skjer, mens politiet og Hovedredningssentralen har ansvaret for å koordinere redningsaksjoner. Brann- og redningsvesenet vil være en viktig redningsressurs ved en ulykke.
Jeg er gjort kjent med at DSB 25. september 2012 sendte en henvendelse til bl.a. NSB og Jernbaneverket. Jernbaneverket oppfordres her til å videreføre et initiativ om å etablere en prosjektgruppe som skulle se på de felles utfordringene med en ulykke på høyfjellet. Av forskjellige årsaker er arbeidet med gruppen forsinket, men det har i mellomtiden vært kontakt og møter mellom operativt ansvarlige hos de berørte myndig- heter. Jeg har blant annet fått opplyst at det har vært avholdt to kontaktmøter mellom DSB og Jernbanetilsynet i desember 2012. I tillegg ble det i desember 2012 avholdt to møter med blant annet DSB og Jernbaneverket. Tema for flere av møtene har vært risiko- og sårbarhetsanalyse for prioritering av nødnettutbygging i jernbanetunneler. Samband og kommunikasjon, som Nødnett, er en viktig forutsetning for at brann- og redningsvesenene skal kunne håndtere hendelser. Møtene er en viktig del av samordningen mellom relevante aktører for bedre tilrettelegging av beredskapen langs jernbanen.
Jeg har videre blitt informert om at DSB vil invitere til nytt kontaktmøte med Jernbane- verket i løpet av våren 2013 for å gjennomgå og tydeliggjøre roller i forbindelse med beredskap langs jernbanen. Brannen på Hallingskeid vil bli drøftet i denne anledning.
Regjeringen har for øvrig, som varslet i Meld. St. 29 (2011-2012), gitt DSB i oppdrag å lede en arbeidsgruppe som skal se på hvordan de samlede ressursene som legges inn i kommunenes brann- og redningsvesen kan utnyttes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører. Problemstillinger knyttet til hendelsen på Hallingsskeid vil bli inkludert i dette arbeidet. DSB skal sende arbeidsgrupperapporten med direktoratets tilråding til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. desember 2013.
Jeg vil be om at Jernbaneverket viderefører arbeidet med prosjektgruppen, som skal se på de felles utfordringene med en ulykke på høyfjellet, i nær kontakt med DSB og andre interessenter.