Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:710 (2012-2013)
Innlevert: 23.01.2013
Sendt: 24.01.2013
Besvart: 30.01.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kan statsråden redegjøre for når den varslede mineralstrategien, eventuelt meldingen, vil foreligge?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av Meld St 22 (2011-2012) Verktøy for vekst - om Innovasjon Norge og SIVA SF, ble det fra regjeringens side signalisert at det ville bli lagt frem en egen sak med målsetning om å legge til rette for økt verdiskaping og sysselsetting gjennom vekst i mineralnæringen i Norge.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for mineralnæringen som etter planen skal legges fram tidlig i 2013. Det er viktig å ha en grundig prosess før strategien legges fram. Nærings- og handelsdepartementet har fått en rekke innspill, og det er holdt innspillsmøter og temamøter med en rekke ulike organisasjoner og aktører. Det ble også 4.12.2012 holdt innspillskonferanse om de mest sentrale temaene i strategien. Vi er nå helt i sluttfasen av arbeidet med strategien.