Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:712 (2012-2013)
Innlevert: 24.01.2013
Sendt: 24.01.2013
Besvart: 04.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Deler statsråden undertegnedes bekymring for kvaliteten i barnehagen, og hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden iverksette for å sikre barna et godt barnehagetilbud?

Begrunnelse

Mer enn dobbelt så mange foreldre har kontaktet Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i 2012 i forhold til året før. Flere og flere foreldre klager på barnehager og mest klager en på bemanningen. En ser også flere plasser at foreldre nekter å betale for plassen før barna deres får det pedagogiske tilbudet de har krav på. Foreldrene vil at barnet skal ha trygge fang å sitte i, mange nok hender som hjelper og øyne som ser barna. Etter at regjeringen overførte finansieringen av barnehagene til kommunesektorer har vi sett alt for mange eksempler på kommuner som kutter i sine budsjetter til barnehagen og som igjen går utover kvaliteten i barnehagene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Barnehager med kompetent personale er avgjørende for å kunne gi alle barn et godt pedagogisk tilbud. Regjeringen arbeider systematisk med å styrke kompetansen til alle ansatte i barnehagen. Siden 2006 er ressursinnsatsen til kvalitetstiltak i barnehagen tredoblet. For 2013 er det bevilget 150 millioner kroner til kompetansetiltak. Dette er tiltak både for å beholde og styrke kompetansen til dagens barnehagelærere og for kompetansetiltak til de øvrige ansatte.
En ny rapport fra NOVA i 2013, som bygger på tilsvarende undersøkelser foretatt i 2003 og 2008, viser at sektoren har beveget seg mot å gi barna et mer likeverdig barnehagetilbud.
Regjeringen i gang med en langsiktig satsing på kompetanse og rekruttering i barnehagene: prosjektet GLØD. Målet er å heve kompetansen i barnehagen, bedre omdømmet for arbeid i barnehage og å øke søkningen til barnehagelærerutdanningen.
Arbeidet med rekruttering av nye studenter er en sentral del av satsingen. Kampanjen Verdens fineste stilling ledig har så langt vært meget vellykket. Økningen av kvalifiserte søkere til førskolelærerstudiet i 2012 var på hele 18 % sammenlignet med 2011. Kampanjen skal videreføres de tre neste årene.
Departementet har igangsatt en rekke kompetanse- og rekrutteringstiltak som vil bli videreført i 2013, dette omfatter blant annet:

- Lederutdanning for styrere i alle landets barnehager
- Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for assistenter i barnehagen
- Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
- Kompetanseheving for assistenter
- Lokale kompetansetiltak og pilotprosjekt i regi av Fylkesmannen
- Kompetanseheving for kommunen som barnhagemyndighet
- Videreutdanning i barnehagepedagogikk
- Veiledning for nyutdannede førskolelærere. Målet er at alle nyutdannede førskolelærere skal få tilbud om veiledning det første året i yrket.

Ny barnehagelærerutdanning vil gjelde fra høsten 2013. Utdanningen vil blant annet ha større vekt på kunnskap om de yngste barna, på ledelse og ansvaret personalet har for å oppdage og følge opp barn med ulike behov.
Personalets kompetanse og voksentettheten er de strukturfaktorene som har størst betydning for barnas trivsel og utvikling. Flere voksne gir mulighet for bedre kvalitet på relasjoner og samhandling. Lav voksentetthet gjør at barna får mindre oppmerksomhet, omsorg, respons og stimulering. Det er derfor viktig at landets kommuner ikke legger opp til kutt i barnehagenes bemanning for å spare. Det vil kunne få uheldige følger for kvaliteten i sektoren som vi har bygd opp over år.
Vi har en god rammeplan for barnehagen som setter klare krav til kvaliteten på tilbudet. Barnehageeier er forpliktet til å følge barnehageloven når det gjelder å ha nok og kompetente førskolelærere og totalt antall ansatte. Den enkelte kommune som lokal barnehagemyndighet, har det overordnede ansvaret for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunen skal gjennom aktiv veiledning, godkjenning og tilsyn påse at barnehagene i kommune drives i tråd med regelverket. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som lokal barnehagemyndighet.
Barnehagelovutvalget (NOU 2012:1) går inn for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være førskolelærere. Samtidig foreslår utvalget å lovfeste en tallfestet bemanningsnorm for barnehagene som krever at det vil være minimum en ansatt per tredje barn under tre år og minimum en ansatt per sjette barn over tre år. Utvalgets utredning har vært på bred høring.
Jeg tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om framtidens barnehage denne våren. Parallelt med meldingen arbeider departementet med en ny og helhetlig kompetansestrategi for alle ansatte i barnehagen. Strategien vil inneholde både kompetanse- og rekrutteringstiltak.
Jeg vil til slutt understreke at foreldre har gode muligheter til å påvirke barnehagenes innhold og utforming, både gjennom barnehagens samarbeidsutvalg og ved å kontakte barnehagemyndigheten når ikke regelverket følges. Det nasjonale Foreldreutvalg for barnehagen (FUB) gjør en viktig jobb for å sikre at foreldrestemmen blir hørt i barnehagepolitiske saker og som veileder for enkeltforeldre og grupper av foreldre lokalt.